POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Preambuła

Niniejszy dokument został stworzony aby zapewnić wychowankom naszego Przedszkola harmonijny rozwój w atmosferze bezpieczeństwa, akceptacji i szacunku.

Naczelną zasadą obowiązującą wszystkich pracowników Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów jest podejmowanie działań mających na celu dobro dziecka ,ochronę jego godności i poszanowanie jego praw. Każdy pracownik przedszkola traktuje dziecko z szacunkiem , dba o prawidłowy rozwój dziecka i uwzględnia jego potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przez pracownika wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie. Wszyscy pracownicy zobowiązani są działać w ramach obowiązującego prawa, swoich kompetencji oraz przestrzegać zarządzeń i procedur określonych w niniejszym dokumencie.

 

Rozdział I

Objaśnienie terminów

§ 1

1. Pracownik przedszkola-pracownikiem przedszkola jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia,

2. Dziecko -dzieckiem w świetle polskiego prawa jest każda istota ludzka od poczęcia aż do osiągnięcia pełnoletniości (tj. do ukończenia 18 roku życia). Do przedszkola uczęszczają dzieci w przedziale wiekowym od 3 do 6 roku życia.

3. Opiekun dziecka - Opiekunem dziecka jest osoba uprawniona do reprezentacji dziecka, w szczególności jego przedstawiciel ustawowy (rodzic, opiekun prawny) lub inna osoba uprawniona do reprezentacji na podstawie przepisów szczególnych lub orzeczenia sądu ( w tym rodzina zastępcza).

4. Inna Osoba - osoba nie będąca pracownikiem przedszkola, ani opiekunem dziecka.

5. Zgoda opiekuna dziecka - oznacza zgodę co najmniej jednego z opiekunów dziecka. Jednak w przypadku braku porozumienia między opiekunami dziecka należy poinformować opiekunów o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd.

6. Krzywdzenie dziecka - przez krzywdzenie dziecka należy rozumieć popełnienie czynu zabronionego na szkodę dziecka przez jakąkolwiek osobę, w tym:

a. Pracownika przedszkola

b. Jego rodziców/opiekunów

c. Inną osobę

7. Osoba odpowiedzialna za Politykę Ochrony Dzieci – osobą odpowiedzialną jest wyznaczony przez dyrektora przedszkola pracownik(nauczyciel) który sprawuje nadzór nad realizacją Polityki Ochrony Dzieci w placówce.

8. Dane osobowe dziecka - danymi osobowymi dziecka jest każda informacja umożliwiająca identyfikację dziecka.

9. Zespół interwencyjny – zespół powołany przez dyrektora przedszkola w skomplikowanych przypadkach. W skład zespołu wchodzą: osoby odpowiedzialne za Politykę Ochrony Dzieci, psycholog, nauczyciele z grupy dziecka, dyrektor, pracownicy mający wiedzę o krzywdzeniu dziecka.

10. Zespół interdyscyplinarny - to zespół powoływany przez władze samorządowe (wójta, burmistrza albo prezydenta miasta) w ramach realizowania przedsięwzięć na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia oraz organizacji pozarządowych. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi. Mogą w nim ponadto uczestniczyć prokuratorzy oraz przedstawiciele podmiotów innych niż wymienione.

 

 

Rozdział II

Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka

§2

W przypadku uzyskania informacji lub zauważenia przez pracownika przedszkola, że dziecko jest krzywdzone, pracownik ma obowiązek zgłosić ten fakt dyrektorowi lub osobie odpowiedzialnej za Politykę Ochrony Dzieci.

 

§3

A. Na terenie przedszkola przez pracownika przedszkola lub inną osobę.

Dyrektor (osoby odpowiedzialne za Politykę Ochrony Dzieci) wzywają osobę, którą podejrzewa się o krzywdzenie i informują ją o podejrzeniu.

Dyrektor (osoby odpowiedzialne za Politykę Ochrony Dzieci) sporządzają opis zaistniałej sytuacji w celu wyjaśnia prawdziwości faktów na podstawie rozmów z: dzieckiem (w obecności psychologa, który sporządza notatkę z rozmowy), zgłaszającym fakt krzywdzenia dziecka i podejrzanym o krzywdzenie oraz plan pomocy dziecku.

Plan pomocy dziecku powinien zawierać wskazania dotyczące:

Działań, jakie przedszkole zapewnia dziecku w celu poczucia bezpieczeństwa.

Zdyscyplinowanie krzywdzącego (forma zależy od tego, kim jest krzywdzący, czy pracownikiem przedszkola, czy opiekunem dziecka uczęszczającego do placówki przedszkolnej). W przypadku pracownika pedagogicznego konsekwencje wynikają z przepisów Karty Nauczyciela, w przypadku pracownika obsługi z Kodeksu Pracy, do zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa Policji. Jeśli krzywdzącym jest opie¬kun dziecka konsekwencje mogą być różnorodne, do zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa włącznie.

 

B. Na terenie i poza terenem przedszkola przez opiekuna lub inną osobę.

Dyrektor (osoby odpowiedzialne za Politykę Ochrony Dzieci) wzywają osobę, którą podejrzewa się o krzywdzenie i informują ją o podejrzeniu.

Dyrektor (osoby odpowiedzialne za Politykę Ochrony Dzieci) sporządzają opis zaistniałej sytuacji w celu wyjaśnia prawdziwości faktów na podstawie rozmów z: dzieckiem (w obecności psychologa, który sporządza notatkę z rozmowy), zgłaszającym fakt krzywdzenia dziecka i podejrzanym o krzywdzenie oraz plan pomocy dziecku.

Plan pomocy dziecku powinien zawierać wskazania dotyczące:

działań, jakie przedszkole zapewnia dziecku w celu poczucia bezpieczeństwa.

wsparcia, jakie przedszkole zaoferuje dziecku;

skierowania dziecka do specjalistycznej placówki pomocy dziecku, jeżeli istnieje taka potrzeba.

§4

1. W przypadkach bardziej skomplikowanych dyrektor powołuje zespół interwencyjny.

2. Zespół interwencyjny sporządza plan pomocy dziecku, spełniający wymogi określone w § 3A pkt.3 § 3B pkt. 3 Polityki, na podstawie opisu sporządzonego przez wychowawcę ( osoby odpowiedzialne za Politykę Ochrony Dzieci) lub innych uzyskanych przez członków zespołu informacji.

§5

1. Plan pomocy dziecku jest przedstawiany przez dyrektora ( osoby odpowiedzialne za Politykę Ochrony Dzieci) rodzicom/opiekunom z zaleceniem współpracy przy jego realizacji.

2. Dyrektor (osoby odpowiedzialne za Politykę Ochrony Dzieci) informują opiekunów o obowiązku przedszkola zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia dziecka do odpowiedniej instytucji ( prokuratura, policja lub sąd)

3. Po poinformowaniu rodziców przez dyrektora ( osoby odpowiedzialne za Politykę Ochrony Dzieci) – zgodnie z punktem poprzedzającym – dyrektor przedszkola składa zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do prokuratury, policji lub wniosek o wglądu w sytuację rodziny do Sądu Rejonowego, Wydział Rodzinny i Nieletnich.

4. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji wskazanych w punkcie poprzedzającym instytucji.

§ 6

1. Z przebiegu interwencji sporządza się kartę interwencji, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Polityki. Kartę załącza się do akt osobowych dziecka.

2. Wszyscy pracownicy przedszkola i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych podjęły informację o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym związane, są zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

 

Rozdział III

Zasady ochrony danych osobowych dziecka

§7

1. Dane osobowe dziecka podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.)

2. Pracownik przedszkola ma obowiązek zachowania w tajemnicy danych osobowych, które przetwarza oraz zachowanie w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem.

3. Dane osobowe dziecka są udostępnione wyłącznie osobom i podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.

4. Pracownik przedszkola jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych dziecka i udostępniania tych danych w ramach zespołu interdyscyplinarnego powołanego w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2005 Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)

§ 8

1.Pracownik przedszkola może wykorzystać informacje o dziecku w celach szkoleniowych lub edukacyjnych wyłącznie z zachowaniem anonimowości dziecka oraz w sposób uniemożliwiający identyfikację dziecka.

§ 9

1.Pracownik przedszkola nie udostępnia przedstawicielom mediów informacji o dziecku ani jego opiekunie.

2.Pracownik przedszkola, w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, może skontaktować się z opiekunem dziecka i zapytać go o zgodę na podanie jego danych kontaktowych przedstawicielom mediów. W przypadku wyrażenia zgody, pracownik przedszkola podaje przedstawicielowi mediów dane kontaktowe do opiekuna dziecka.

Pracownik przedszkola nie kontaktuje przedstawicieli mediów z dziećmi.

Pracownik przedszkola nie wypowiada się w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie dziecka lub jego opiekuna. Zakaz ten dotyczy także, sytuacji, gdy pracownik przedszkola jest przeświadczony, iż jego wypowiedź nie jest w żaden sposób utrwalana.

Pracownik przedszkola, w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, może wypowiedzieć się w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie dziecka lub jego opiekuna – po wyrażeniu pisemnej zgody przez opiekuna dziecka.

 

 

§10

1. W celu realizacji materiału medialnego można udostępniać mediom wybrane pomieszczenia przedszkola. Decyzję w sprawie udostępnienia pomieszczenia podejmuje dyrektor przedszkola.

2. Dyrektor przedszkola, podejmując decyzję, o której mowa w punkcie poprzedzającym, poleca pracownikom przedszkola przygotować wybrane pomieszczenie w celu realizacji materiału medialnego w taki sposób, by uniemożliwić filmowanie przebywających na terenie przedszkola dzieci.

 

Rozdział IV

Zasady ochrony wizerunku dziecka

§11

1.Przedszkole, uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia ochronę wizerunku dziecka.

§12

1. Pracownikowi przedszkola nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania wizerunku dziecka ( filmowanie, fotografowanie) na terenie instytucji bez pisemnej zgody opiekuna dziecka

2. W celu uzyskania zgody opiekuna dziecka na utrwalenie wizerunku dziecka pracownik przedszkola może skontaktować się z rodzicem/opiekunem dziecka i ustalić procedurę uzyskania zgody. Niedopuszczalne jest podanie przedstawicielowi mediów danych kontaktowych do rodzica/opiekuna dziecka – bez wiedzy i zgody tego opiekuna.

3. Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgoda opiekunów na utrwalanie wizerunku dziecka nie jest wymagana.

4. Wszystkie osoby nie będące pracownikami przedszkola utrwalające wizerunek dzieci na nośnikach zobowiązane są do nie wykorzystywania ich w celach niezgodnych z prawem.

§ 13

1. Upublicznienie przez pracownika przedszkola wizerunku dziecka utrwalonego z jakiejkolwiek formie ( fotografia, nagranie audio video) wymaga pisemnej zgody opiekuna dziecka.

2. Przed utrwaleniem wizerunku dziecka należy dziecko oraz opiekuna poinformować o tym, gdzie będzie umieszczony zarejestrowany wizerunek i w jakim kontekście będzie wykorzystywany ( np. że umieszczony zostanie na stronie internetowej przedszkola w celach promocyjnych, w gazetce lokalnej itp.)

3. Przedszkole zapewnia edukację dzieci na temat zasad ochrony wizerunku dzieci

 

Rozdział V

Zasady dostępu dzieci do Internetu

§14

1.Przedszkole, zapewniając dzieciom dostęp do Internetu, jest zobowiązane podejmować działania zabezpieczające dzieci przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju; w szczególności należy zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające.

2.Na terenie placówki dostęp dziecka do Internetu możliwy jest wyłącznie pod nadzorem pracownika przedszkola.

3.Pracownik przedszkola ma obowiązek informowania dzieci o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu. Pracownik placówki czuwa także nad bezpieczeństwem korzystania z Internetu przez dzieci.

Rozdział IV

Kodeks postępowania z dzieckiem

§ 15

Kodeks postępowania określa, jakie zachowania pracowników są dozwolone, a jakie są niedozwolone w stosunku do dziecka. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do przestrzegania kodeksu w przedszkolu.

Posiłki

dzieci są zachęcane do spożywania posiłków, zmuszanie nie jest stosowane,

dzieci jedzą samodzielnie, w razie potrzeby z pomocą nauczyciela,

dzieci spożywają posiłki wspólnie o stałych porach.

Wspólna aktywność (zajęcia, zabawy, teatrzyki, wycieczki)

istnieje dowolność udziału w proponowanych dzieciom aktywnościach i działaniach,

dzieci są zachęcane do udziału w proponowanych formach i rodzajach aktywności,

zajęcia i zabawy są dostosowane do możliwości dzieci,

ograniczenia dzieci są akceptowane,

zawsze nad dziećmi sprawowana jest opieka nauczyciela,

przedstawiciele firm i instytucji mający kontakt z dziećmi (teatrzyki, koncerty, wycieczki) są sprawdzani pod względem wiarygodności.

Zabawa swobodna

dzieci są obserwowane pod względem zachowania wskazującego na krzywdzenie – procedury

Odpoczynek

w przedszkolu jest odpowiednia pora przeznaczona na odpoczynek,

dzieci 3 i 4-letnie nie są zobligowane do spania, jednak są zachęcane do odpoczynku,

nawyki dzieci związane ze snem i zasypianiem są respektowane i zaspakajane są ich potrzeby w tym względzie.

Spacery, wycieczki, zabawy na powietrzu

obcy nie mają wstępu na ogród przedszkola,

nauczyciele sprawują ciągły nadzór i opiekę nad dziećmi,

nauczyciele i personel pomocniczy monitorują otoczenie przedszkola podczas pobytu dzieci na placu zabaw,

podczas spacerów, wycieczek nauczyciele i personel pomocniczy nie dopuszczają do kontaktów dzieci z osobami obcymi

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci

Rodzice/prawni opiekunowie składają oświadczenie w które zawiera informacje o osobach upoważnionych przez rodziców/prawnych opiekunów do odbioru dziecka – dane osobowe osób odbierających są sprawdzane przez nauczycieli,

relacje dziecko-rodzic poddawane są obserwacji nauczyciela pod katem krzywdzenia,

szczegółowe zasady odbierania dziecka określa Statut przedszkola.

Język i równe traktowanie

dzieci nie są etykietowane,

dzieci nie są przezywane,

dzieci nie są ponaglane,

możliwości i ograniczenia dzieci są respektowane.

Dyscyplina

dzieci są wdrażane do przyjmowania odpowiedzialności za swoje działania poprzez ponoszenie konsekwencji własnego zachowania,

dzieci są zapoznawane z konsekwencjami konkretnych działań nieakceptowanych w przedszkolu.

Jednolitość metod wychowawczych

dzieci, nauczyciele i personel znają zasady panujące w przedszkolu,

wobec dzieci stosowane są konsekwencje, a nie kary np. ograniczenie czasu spędzonego na ulubionych zajęciach, izolacja od grupy.

Rozdział VII

Monitoring stosowania polityki

§16

1. Dyrektor przedszkola wyznacza nauczycielki: Katarzynę Polus i Beatę Wosik jako osoby odpowiedzialne za monitorowanie realizacji Polityki Ochrony Dzieci w przedszkolu.

2. Nauczycielki ,o których mowa w punkcie poprzedzającym, są odpowiedzialne za monitorowanie realizacji Polityki ,za reagowanie na sygnały naruszenia polityki oraz za proponowanie zmian w Polityce.

3. Osoby o których mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu, przeprowadzają wśród pracowników przedszkola, ankietę monitorującą poziom realizacji polityki. Wzór ankiety stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Polityki, sporządzają raport z monitoringu, który następnie przekazują dyrektorowi przedszkola/ radzie pedagogicznej.

4. Pracownicy przedszkola mogą proponować zmiany polityki oraz wskazywać naruszenia polityki w placówce.

5. Dyrektor / rada pedagogiczna wprowadza do Polityki niezbędne zmiany i ogłasza pracownikom przedszkola , rodzicom/opiekunom dzieci uczęszczających do przedszkola nowe brzmienie Polityki.

 

Rozdział VIII

Przepisy końcowe

 

1. Polityka wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia

2. Ogłoszenie następuje w sposób dostępny dla pracowników instytucji i opiekunów dzieci uczęszczających do przedszkola, w szczególności poprzez wywieszenie w miejscu ogłoszeń dla pracowników i rodziców lub poprzez przesłanie jej tekstu drogą elektroniczną.

Aktualności

Spotkanie z cyklu Bezpieczna Gmina

23.02.2024

Bezpieczna Gmina

W czwartek 22 lutego 2024 nasze przedszkolaki wspólnie z starszymi kolegami z Szkoły Podstawowej w Osiedlu Niewiadów uczestniczyli w spotkaniu z cyklu Bezpieczna Gmina. W ramach tego spotkania zapoznali się z zasadami właściwej higieny jamy ustnej i tym, co się z zębami dzieje, gdy się o nie nie dba. Druga część spotkania dotyczyła bezpieczeństwa na drodze i w sieci, a prowadzona była przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim.

Czytaj więcej...
Ostatki 2024

14.02.2024

Ostatki 2024

Tegoroczne Ostatki w naszym przedszkolu świętowali z nami superbohaterowie, czarodzieje i czarodziejki, postaci z bajek, strażacy i policjanci, za których przebrały się nasz przedszkolaki. Emocjom, zabawie i tańcom nie było końca. Nie zabrakło ciekawych konkurencji, czy profesjonalnej sesji fotograficznej. A o nasze brzuszki i słodki poczęstunek zadbały Panie z Rady Rodziców. 

Czytaj więcej...
Rekrutacja 2024/2025

22.01.2024

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Drodzy Rodzice / Szanowni Państwo Z dniem 22 stycznia otwieramy procedurę rekrutacyjną na przyszły rok szkolny 2024/2025. Wnioski będą przyjmowane od 5 lutego 2024 r Bardzo prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem o rekrutacji i regulaminem, a zwłaszcza harmonogramem rekrutacji oraz złożenie stosownych dokumentów w nieprzekraczalnych terminach:  Zarządzenie w sprawie rekrutacji Regulamin rekrutacji 2024/2025Dokumenty dla dzieci kontynuujących naukę w przedszkolu do 2 lutego 2024                a) Deklarację o kontynuowaniu                 b) Upoważnienie do odbioru dziecka      4. Dokumenty dla dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola w terminie od 5 do 23 lutego 2024                a) Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola                b) Oświadczenie o pracy                  c) Deklaracja o czasie pobytu dziecka w przedszkolu                d) Upoważnienie do odbioru dzieci                 e) oraz oświadczenia, jeśli u Państwa występuje taka sytuacja                            - Oświadczenie o rodzeństwie uczęszczającym                             - Oświadczenie o pieczy zastępczej                             - Oświadczenie o niepełnosprawności                             - Oświadczenie o wielodzietności                             -  Oświadczenie o samotnym rodzicielstwie

Czytaj więcej...
WOŚP 2024

01.02.2024

Przedszkolaki dla WOŚP

W niedzielę 28 stycznia 2024 roku w hali Szkoły Podstawowej w Ujeździe, jak w całej Polsce i wielu innych miastach na świecie zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W tym roku wspólnie łapiemy oddech po pandemii, dlatego dochód z tej kwesty przeznaczony na będzie na doposażenie szpitali w sprzęt do rehabilitacji pocovidowej. Po prostu nie mogło nas tam zabraknąć. Na przedszkolnym stoisku można było nabyć słodkości, gadżety przygotowane przez rodziców naszych przedszkolaków. Występy naszych starszaków zostały nagrodzone gromkimi brawami. Ciocie pracujące w kuchni przygotowały pyszny tort na licytację. Do naszej WOŚPowej puszki trafiło 3333,75 zł.Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym rodzicom. A w szczególności  tym, którzy  przygotowali słodkości oraz opiekowali się naszym stoiskiem.  Bez Was byłoby to niemożliwe... 

Czytaj więcej...
Dzień Babci i Dziadka 2024

22.01.2024

Występy dla Babci i Dziadka

21 i 22 stycznia w kalendarzu przypada Dzień Babci i Dziadka. Z tej okazji przez cały tydzień przedszkolaki z różnych grup dla zaproszonych Babć i Dziadków przedstawiali Jasełka, nieco zmodyfikowane o wiersze i piosenki specjalnie z okazji ich święta. Było moc wzruszeń. Nie zabrakło również też tradycyjnych laurek i poczęstunku.

Czytaj więcej...
Jasełka w NuMed

09.01.2024

Przedszkolaki z dobrą nowiną w NuMed.

9 stycznia grupa starszaków Bąbelki ruszyła do Tomaszowa Mazowieckiego, by dla pacjentów tamtejszego Szpitala Onkologicznego NuMed wystawić Jasełka. Przedstawienie zostało entuzjastycznie przyjęte przed publiczność, czego ogromnie się cieszymy. 

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka