POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Preambuła

Niniejszy dokument został stworzony aby zapewnić wychowankom naszego Przedszkola harmonijny rozwój w atmosferze bezpieczeństwa, akceptacji i szacunku.

Naczelną zasadą obowiązującą wszystkich pracowników Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów jest podejmowanie działań mających na celu dobro dziecka ,ochronę jego godności i poszanowanie jego praw. Każdy pracownik przedszkola traktuje dziecko z szacunkiem , dba o prawidłowy rozwój dziecka i uwzględnia jego potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przez pracownika wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie. Wszyscy pracownicy zobowiązani są działać w ramach obowiązującego prawa, swoich kompetencji oraz przestrzegać zarządzeń i procedur określonych w niniejszym dokumencie.

 

Rozdział I

Objaśnienie terminów

§ 1

1. Pracownik przedszkola-pracownikiem przedszkola jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia,

2. Dziecko -dzieckiem w świetle polskiego prawa jest każda istota ludzka od poczęcia aż do osiągnięcia pełnoletniości (tj. do ukończenia 18 roku życia). Do przedszkola uczęszczają dzieci w przedziale wiekowym od 3 do 6 roku życia.

3. Opiekun dziecka - Opiekunem dziecka jest osoba uprawniona do reprezentacji dziecka, w szczególności jego przedstawiciel ustawowy (rodzic, opiekun prawny) lub inna osoba uprawniona do reprezentacji na podstawie przepisów szczególnych lub orzeczenia sądu ( w tym rodzina zastępcza).

4. Inna Osoba - osoba nie będąca pracownikiem przedszkola, ani opiekunem dziecka.

5. Zgoda opiekuna dziecka - oznacza zgodę co najmniej jednego z opiekunów dziecka. Jednak w przypadku braku porozumienia między opiekunami dziecka należy poinformować opiekunów o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd.

6. Krzywdzenie dziecka - przez krzywdzenie dziecka należy rozumieć popełnienie czynu zabronionego na szkodę dziecka przez jakąkolwiek osobę, w tym:

a. Pracownika przedszkola

b. Jego rodziców/opiekunów

c. Inną osobę

7. Osoba odpowiedzialna za Politykę Ochrony Dzieci – osobą odpowiedzialną jest wyznaczony przez dyrektora przedszkola pracownik(nauczyciel) który sprawuje nadzór nad realizacją Polityki Ochrony Dzieci w placówce.

8. Dane osobowe dziecka - danymi osobowymi dziecka jest każda informacja umożliwiająca identyfikację dziecka.

9. Zespół interwencyjny – zespół powołany przez dyrektora przedszkola w skomplikowanych przypadkach. W skład zespołu wchodzą: osoby odpowiedzialne za Politykę Ochrony Dzieci, psycholog, nauczyciele z grupy dziecka, dyrektor, pracownicy mający wiedzę o krzywdzeniu dziecka.

10. Zespół interdyscyplinarny - to zespół powoływany przez władze samorządowe (wójta, burmistrza albo prezydenta miasta) w ramach realizowania przedsięwzięć na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia oraz organizacji pozarządowych. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi. Mogą w nim ponadto uczestniczyć prokuratorzy oraz przedstawiciele podmiotów innych niż wymienione.

 

 

Rozdział II

Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka

§2

W przypadku uzyskania informacji lub zauważenia przez pracownika przedszkola, że dziecko jest krzywdzone, pracownik ma obowiązek zgłosić ten fakt dyrektorowi lub osobie odpowiedzialnej za Politykę Ochrony Dzieci.

 

§3

A. Na terenie przedszkola przez pracownika przedszkola lub inną osobę.

Dyrektor (osoby odpowiedzialne za Politykę Ochrony Dzieci) wzywają osobę, którą podejrzewa się o krzywdzenie i informują ją o podejrzeniu.

Dyrektor (osoby odpowiedzialne za Politykę Ochrony Dzieci) sporządzają opis zaistniałej sytuacji w celu wyjaśnia prawdziwości faktów na podstawie rozmów z: dzieckiem (w obecności psychologa, który sporządza notatkę z rozmowy), zgłaszającym fakt krzywdzenia dziecka i podejrzanym o krzywdzenie oraz plan pomocy dziecku.

Plan pomocy dziecku powinien zawierać wskazania dotyczące:

Działań, jakie przedszkole zapewnia dziecku w celu poczucia bezpieczeństwa.

Zdyscyplinowanie krzywdzącego (forma zależy od tego, kim jest krzywdzący, czy pracownikiem przedszkola, czy opiekunem dziecka uczęszczającego do placówki przedszkolnej). W przypadku pracownika pedagogicznego konsekwencje wynikają z przepisów Karty Nauczyciela, w przypadku pracownika obsługi z Kodeksu Pracy, do zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa Policji. Jeśli krzywdzącym jest opie¬kun dziecka konsekwencje mogą być różnorodne, do zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa włącznie.

 

B. Na terenie i poza terenem przedszkola przez opiekuna lub inną osobę.

Dyrektor (osoby odpowiedzialne za Politykę Ochrony Dzieci) wzywają osobę, którą podejrzewa się o krzywdzenie i informują ją o podejrzeniu.

Dyrektor (osoby odpowiedzialne za Politykę Ochrony Dzieci) sporządzają opis zaistniałej sytuacji w celu wyjaśnia prawdziwości faktów na podstawie rozmów z: dzieckiem (w obecności psychologa, który sporządza notatkę z rozmowy), zgłaszającym fakt krzywdzenia dziecka i podejrzanym o krzywdzenie oraz plan pomocy dziecku.

Plan pomocy dziecku powinien zawierać wskazania dotyczące:

działań, jakie przedszkole zapewnia dziecku w celu poczucia bezpieczeństwa.

wsparcia, jakie przedszkole zaoferuje dziecku;

skierowania dziecka do specjalistycznej placówki pomocy dziecku, jeżeli istnieje taka potrzeba.

§4

1. W przypadkach bardziej skomplikowanych dyrektor powołuje zespół interwencyjny.

2. Zespół interwencyjny sporządza plan pomocy dziecku, spełniający wymogi określone w § 3A pkt.3 § 3B pkt. 3 Polityki, na podstawie opisu sporządzonego przez wychowawcę ( osoby odpowiedzialne za Politykę Ochrony Dzieci) lub innych uzyskanych przez członków zespołu informacji.

§5

1. Plan pomocy dziecku jest przedstawiany przez dyrektora ( osoby odpowiedzialne za Politykę Ochrony Dzieci) rodzicom/opiekunom z zaleceniem współpracy przy jego realizacji.

2. Dyrektor (osoby odpowiedzialne za Politykę Ochrony Dzieci) informują opiekunów o obowiązku przedszkola zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia dziecka do odpowiedniej instytucji ( prokuratura, policja lub sąd)

3. Po poinformowaniu rodziców przez dyrektora ( osoby odpowiedzialne za Politykę Ochrony Dzieci) – zgodnie z punktem poprzedzającym – dyrektor przedszkola składa zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do prokuratury, policji lub wniosek o wglądu w sytuację rodziny do Sądu Rejonowego, Wydział Rodzinny i Nieletnich.

4. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji wskazanych w punkcie poprzedzającym instytucji.

§ 6

1. Z przebiegu interwencji sporządza się kartę interwencji, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Polityki. Kartę załącza się do akt osobowych dziecka.

2. Wszyscy pracownicy przedszkola i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych podjęły informację o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym związane, są zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

 

Rozdział III

Zasady ochrony danych osobowych dziecka

§7

1. Dane osobowe dziecka podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.)

2. Pracownik przedszkola ma obowiązek zachowania w tajemnicy danych osobowych, które przetwarza oraz zachowanie w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem.

3. Dane osobowe dziecka są udostępnione wyłącznie osobom i podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.

4. Pracownik przedszkola jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych dziecka i udostępniania tych danych w ramach zespołu interdyscyplinarnego powołanego w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2005 Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)

§ 8

1.Pracownik przedszkola może wykorzystać informacje o dziecku w celach szkoleniowych lub edukacyjnych wyłącznie z zachowaniem anonimowości dziecka oraz w sposób uniemożliwiający identyfikację dziecka.

§ 9

1.Pracownik przedszkola nie udostępnia przedstawicielom mediów informacji o dziecku ani jego opiekunie.

2.Pracownik przedszkola, w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, może skontaktować się z opiekunem dziecka i zapytać go o zgodę na podanie jego danych kontaktowych przedstawicielom mediów. W przypadku wyrażenia zgody, pracownik przedszkola podaje przedstawicielowi mediów dane kontaktowe do opiekuna dziecka.

Pracownik przedszkola nie kontaktuje przedstawicieli mediów z dziećmi.

Pracownik przedszkola nie wypowiada się w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie dziecka lub jego opiekuna. Zakaz ten dotyczy także, sytuacji, gdy pracownik przedszkola jest przeświadczony, iż jego wypowiedź nie jest w żaden sposób utrwalana.

Pracownik przedszkola, w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, może wypowiedzieć się w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie dziecka lub jego opiekuna – po wyrażeniu pisemnej zgody przez opiekuna dziecka.

 

 

§10

1. W celu realizacji materiału medialnego można udostępniać mediom wybrane pomieszczenia przedszkola. Decyzję w sprawie udostępnienia pomieszczenia podejmuje dyrektor przedszkola.

2. Dyrektor przedszkola, podejmując decyzję, o której mowa w punkcie poprzedzającym, poleca pracownikom przedszkola przygotować wybrane pomieszczenie w celu realizacji materiału medialnego w taki sposób, by uniemożliwić filmowanie przebywających na terenie przedszkola dzieci.

 

Rozdział IV

Zasady ochrony wizerunku dziecka

§11

1.Przedszkole, uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia ochronę wizerunku dziecka.

§12

1. Pracownikowi przedszkola nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania wizerunku dziecka ( filmowanie, fotografowanie) na terenie instytucji bez pisemnej zgody opiekuna dziecka

2. W celu uzyskania zgody opiekuna dziecka na utrwalenie wizerunku dziecka pracownik przedszkola może skontaktować się z rodzicem/opiekunem dziecka i ustalić procedurę uzyskania zgody. Niedopuszczalne jest podanie przedstawicielowi mediów danych kontaktowych do rodzica/opiekuna dziecka – bez wiedzy i zgody tego opiekuna.

3. Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgoda opiekunów na utrwalanie wizerunku dziecka nie jest wymagana.

4. Wszystkie osoby nie będące pracownikami przedszkola utrwalające wizerunek dzieci na nośnikach zobowiązane są do nie wykorzystywania ich w celach niezgodnych z prawem.

§ 13

1. Upublicznienie przez pracownika przedszkola wizerunku dziecka utrwalonego z jakiejkolwiek formie ( fotografia, nagranie audio video) wymaga pisemnej zgody opiekuna dziecka.

2. Przed utrwaleniem wizerunku dziecka należy dziecko oraz opiekuna poinformować o tym, gdzie będzie umieszczony zarejestrowany wizerunek i w jakim kontekście będzie wykorzystywany ( np. że umieszczony zostanie na stronie internetowej przedszkola w celach promocyjnych, w gazetce lokalnej itp.)

3. Przedszkole zapewnia edukację dzieci na temat zasad ochrony wizerunku dzieci

 

Rozdział V

Zasady dostępu dzieci do Internetu

§14

1.Przedszkole, zapewniając dzieciom dostęp do Internetu, jest zobowiązane podejmować działania zabezpieczające dzieci przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju; w szczególności należy zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające.

2.Na terenie placówki dostęp dziecka do Internetu możliwy jest wyłącznie pod nadzorem pracownika przedszkola.

3.Pracownik przedszkola ma obowiązek informowania dzieci o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu. Pracownik placówki czuwa także nad bezpieczeństwem korzystania z Internetu przez dzieci.

Rozdział IV

Kodeks postępowania z dzieckiem

§ 15

Kodeks postępowania określa, jakie zachowania pracowników są dozwolone, a jakie są niedozwolone w stosunku do dziecka. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do przestrzegania kodeksu w przedszkolu.

Posiłki

dzieci są zachęcane do spożywania posiłków, zmuszanie nie jest stosowane,

dzieci jedzą samodzielnie, w razie potrzeby z pomocą nauczyciela,

dzieci spożywają posiłki wspólnie o stałych porach.

Wspólna aktywność (zajęcia, zabawy, teatrzyki, wycieczki)

istnieje dowolność udziału w proponowanych dzieciom aktywnościach i działaniach,

dzieci są zachęcane do udziału w proponowanych formach i rodzajach aktywności,

zajęcia i zabawy są dostosowane do możliwości dzieci,

ograniczenia dzieci są akceptowane,

zawsze nad dziećmi sprawowana jest opieka nauczyciela,

przedstawiciele firm i instytucji mający kontakt z dziećmi (teatrzyki, koncerty, wycieczki) są sprawdzani pod względem wiarygodności.

Zabawa swobodna

dzieci są obserwowane pod względem zachowania wskazującego na krzywdzenie – procedury

Odpoczynek

w przedszkolu jest odpowiednia pora przeznaczona na odpoczynek,

dzieci 3 i 4-letnie nie są zobligowane do spania, jednak są zachęcane do odpoczynku,

nawyki dzieci związane ze snem i zasypianiem są respektowane i zaspakajane są ich potrzeby w tym względzie.

Spacery, wycieczki, zabawy na powietrzu

obcy nie mają wstępu na ogród przedszkola,

nauczyciele sprawują ciągły nadzór i opiekę nad dziećmi,

nauczyciele i personel pomocniczy monitorują otoczenie przedszkola podczas pobytu dzieci na placu zabaw,

podczas spacerów, wycieczek nauczyciele i personel pomocniczy nie dopuszczają do kontaktów dzieci z osobami obcymi

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci

Rodzice/prawni opiekunowie składają oświadczenie w które zawiera informacje o osobach upoważnionych przez rodziców/prawnych opiekunów do odbioru dziecka – dane osobowe osób odbierających są sprawdzane przez nauczycieli,

relacje dziecko-rodzic poddawane są obserwacji nauczyciela pod katem krzywdzenia,

szczegółowe zasady odbierania dziecka określa Statut przedszkola.

Język i równe traktowanie

dzieci nie są etykietowane,

dzieci nie są przezywane,

dzieci nie są ponaglane,

możliwości i ograniczenia dzieci są respektowane.

Dyscyplina

dzieci są wdrażane do przyjmowania odpowiedzialności za swoje działania poprzez ponoszenie konsekwencji własnego zachowania,

dzieci są zapoznawane z konsekwencjami konkretnych działań nieakceptowanych w przedszkolu.

Jednolitość metod wychowawczych

dzieci, nauczyciele i personel znają zasady panujące w przedszkolu,

wobec dzieci stosowane są konsekwencje, a nie kary np. ograniczenie czasu spędzonego na ulubionych zajęciach, izolacja od grupy.

Rozdział VII

Monitoring stosowania polityki

§16

1. Dyrektor przedszkola wyznacza nauczycielki: Katarzynę Polus i Beatę Wosik jako osoby odpowiedzialne za monitorowanie realizacji Polityki Ochrony Dzieci w przedszkolu.

2. Nauczycielki ,o których mowa w punkcie poprzedzającym, są odpowiedzialne za monitorowanie realizacji Polityki ,za reagowanie na sygnały naruszenia polityki oraz za proponowanie zmian w Polityce.

3. Osoby o których mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu, przeprowadzają wśród pracowników przedszkola, ankietę monitorującą poziom realizacji polityki. Wzór ankiety stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Polityki, sporządzają raport z monitoringu, który następnie przekazują dyrektorowi przedszkola/ radzie pedagogicznej.

4. Pracownicy przedszkola mogą proponować zmiany polityki oraz wskazywać naruszenia polityki w placówce.

5. Dyrektor / rada pedagogiczna wprowadza do Polityki niezbędne zmiany i ogłasza pracownikom przedszkola , rodzicom/opiekunom dzieci uczęszczających do przedszkola nowe brzmienie Polityki.

 

Rozdział VIII

Przepisy końcowe

 

1. Polityka wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia

2. Ogłoszenie następuje w sposób dostępny dla pracowników instytucji i opiekunów dzieci uczęszczających do przedszkola, w szczególności poprzez wywieszenie w miejscu ogłoszeń dla pracowników i rodziców lub poprzez przesłanie jej tekstu drogą elektroniczną.

Aktualności

Poranek Muzyczny Luty

09.02.2022

Tańczymy w karnawale - poranek muzyczny.

    W środę 9 lutego 2022 roku w naszym przedszkolu odbył się poranek muzyczny pod tytułem "Tańczymy w karnawale". Dzieci miały okazję poznać na żywo akordeon, na którym nie którzy nawet próbowali grać... Zobaczcie fotorelację. 

Czytaj więcej...
Rekrutacja 2022/2023

24.01.2022

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023.

Drodzy rodzice!Informujemy, że z dniem 26 stycznia 2022r. rozpoczynamy procedurę rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów i Ujeździe  ( na rok szkolny 2022/2023). Bardzo proszę o dokładne zapoznanie się z regulaminem rekrutacji , szczególnie z terminami poszczególnych czynności . Poniżej zamieszczone są dokumenty, które należy wypełnić i dostarczyć do wybranego przedszkola w terminach określonych w regulaminie rekrutacji. Wypełnione dokumenty prosimy włożyć do skrzynki pocztowej znajdującej się przy wejściu bocznym do przedszkola w Ujeździe, przy bramie wejściowej przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów . Rodzice, którzy chcą aby ich dziecko nadal kontynuowało wychowanie przedszkolne wypełniają następujące dokumenty i składają je w terminie od 26 stycznia 2022r. do 4 lutego 2022r. 

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka ( jeśli taka sytuacja ma miejsce) Dokumenty do pobrania znajdują się w odrębnych plikach!!!!  

Czytaj więcej...

24.01.2022

Regulamin rekrutacji 2022/2023

Załącznik do Zarządzenia Nr 3 /2022 Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadówz dnia 24.01.2022 r. w sprawie  wprowadzeniaRegulaminu Rekrutacjido Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadówna rok szkolny 2022/2023Regulamin rekrutacjido Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadówna rok szkolny 2022/2023Podstawa prawna: 1. Art. 131, art. 153 ust. 2, art. 154 ust.1pkt1, art. 154 ust 3, art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia  - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148, poz.1680, poz.1681, poz.2197, poz. 2248)2. Zarządzenie Nr 13/2022 Wójta Gminy Ujazd z dnia 14 stycznia 2022r. Rozdział ITok postępowania rekrutacyjnego§ 11. Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje: 1) określenie liczby miejsc organizacyjnych w przedszkolu2) ogłoszenie o rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów3) składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 4) przyjmowanie ,,Wniosków o przyjęcie do Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów na rok szkolny 2022/2023”.5) ustalenie składu, terminu i miejsca posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej6) podanie do publicznej wiadomości listę dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów na rok szkolny 2022/2023.7) podanie do publicznej wiadomości listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów na rok szkolny 2022/20238) rozpatrywanie ewentualnych odwołań rodziców od decyzji Komisji Rekrutacyjnej. 9) zawarcie umów z rodzicami na świadczenie usług2. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności., ogłaszając rekrutację w następujących formach: 1) na tablicy ogłoszeń dla rodziców2) na stronie internetowej Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów 3) na stronie internetowej Urzędu Gminy w Ujeździe3. Ogłoszenie zawiera harmonogram naboru dzieci do Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów na rok szkolny 2022/20234. ,, Regulamin rekrutacji” jest dostępny na tablicy ogłoszeń dla rodziców oraz na stronie internetowej Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów. Rozdział IIZasady postępowania rekrutacyjnego§ 2 1. Do przedszkola na rok szkolny 2022/2023 przyjmowane są dzieci urodzone w latach 2016, 2017, 2018, 2019 r. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola mogą być przyjęte dzieci 2,5 letnie ( urodzone w miesiącach styczeń, luty, marzec 2020r.) jeżeli po przyjęciu dzieci z roczników wymienionych w § 2 ust.1 przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami.3. Dzieci urodzone w roku 2016 mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.4. Postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów odbywa się raz do roku. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się, jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.5. W przypadku zwolnienia się miejsca w trakcie roku szkolnego, dyrektor przedszkola decyduje o przyjęciu dziecka do przedszkola. 6. Rodzice dzieci, które nie chodziły do przedszkola zapisują dziecko na rok szkolny 2022/2023 tj. od 1 września 2022 roku do 30 czerwca 2023r.7. Rodzice dzieci, które uczęszczają do Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów przed datą rozpoczęcia rekrutacji składają deklarację o kontynuowaniu  wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Osiedlu Niewiadów na roku szkolny 2022/2023.8. Rodzice dzieci przyjętych do Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów są zobowiązani do podpisania umowy o świadczenie usług do 30 czerwca 2022 r. Umowy zawierane są z dyrektorem przedszkola w sekretariacie przedszkola.9. Nie podpisanie umowy do 30 czerwca 2022 r. jest równoznaczne z rezygnacją z przedszkola.10. Dane osobowe dzieci zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Osiedlu Niewiadów.11. Dane dzieci nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.Rozdział IIIHarmonogram rekrutacji§ 3W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022        do Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów określa się następujące terminy: Lp. Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym1. Podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ujazd, na stronie internetowej: www.ujazd.bip.cc, na tablicach ogłoszeń w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ujazd harmonogramu rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2019/2020 24.01.2022r. 24.01.2022r.2. Podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ujazd, na stronie internetowej: www.ujazd.bip.cc, na tablicach ogłoszeń w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ujazd kryteriów branych pod uwagę podczas przeprowadzania pierwszego i drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria 24.01.2022r. 24.01.2022r.3. Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego ( w tym przedszkolu do którego dziecko uczęszcza)  w roku szkolnym 2020/2021 ( załącznik Nr 1) od 26.01.2022r.. do 04.02.2022r. Nie dotyczy4. Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym ( załącznik Nr 2) od 07.02.2022r.do 25.02.2022r. od. 01.07.2022r.do 12.07.2022r.5. Powołanie przez dyrektora przedszkola komisji rekrutacyjnej. 28.02.2022r. 15.07.2022r.6. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności potwierdzających dane zawarte w oświadczeniach. od 01.03.2022r.do 04.03.2022r. od 18.07.2022r.do 22.07.2022r.7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ujazd. 07.03.2022r. 25.07.2022r.8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ujazd. 07.03.2022r. 25.07.2022r.9. Składanie przez rodziców wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola od 07.03.2022r. do 15.03.2022r. od 26.07.2022r.do 01.08.2022r.10.  Przekazanie rodzicowi uzasadnienia komisji rekrutacyjnej odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola do 24.03.2022r. do 08.08.2022r.11. Składanie przez rodziców do dyrektora przedszkola odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia12. Rozpatrywanie przez dyrektora przedszkola odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania                                                                Rozdział IVKryteria przyjęć dzieci do przedszkola§ 41. Do Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze Gminy Ujazd.2. Dzieci zamieszkałe poza obszarem Gminy Ujazd mogą być przyjęte do Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nadal przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1 niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego  są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria.1) wielodzietność rodziny dziecka ( oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci)2) niepełnosprawność dziecka3) niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka4) niepełnosprawność obojga rodziców dziecka5) niepełnosprawność rodzeństwa dziecka6) samotne wychowywanie dziecka w rodzinie, objęcie dziecka pieczą zastępczą4. Kryteria o których mowa w ust. 3 mają jednakową wartość. 5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania  rekrutacyjnego  lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę dodatkowe kryteria, wraz z liczbą punktów stosowanych łącznie, uchwalone przez organ prowadzący Przedszkole Samorządowe w Osiedlu Niewiadów.Lp. Kryteria obowiązujące podczas drugiego etapupostępowania rekrutacyjnego zgodne zZarządzeniem Nr 13/2022 Wójta Gminy Ujazd z dnia 14.01.2022 Liczba punktów1. Oboje rodzice dziecka ( prawni opiekunowie) pracują lub wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą a) 5 godzin + 4 godziny 11 b) 5 godzin + 3 godziny 10 c) 5 godzin + 2 godziny 9 d) 5 godzin + 1 godzina 82. Jeden z rodziców dziecka ( prawny opiekun) pracuje lub wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą a) 5 godzin + 4 godziny 7 b) 5 godzin + 3 godziny 6 c) 5 godzin + 2 godziny 5 d) 5 godzin + 1 godzina 43. Oboje rodzice dziecka ( prawni opiekunowie) pracują lub wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno- prawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą a ich dziecko wymaga zapewnienia opieki w przedszkolu w wymiarze 5 godzin 34. Jeden z rodziców dziecka ( prawny opiekun) pracuje lub wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą , a jego dziecko wymaga zapewnienia opieki w przedszkolu w wymiarze 5 godzin 25. Rodzeństwo dziecka uczęszcza do przedszkola, do którego składany jest wniosek. 1Rozdział VTryb pracy Komisji Rekrutacyjnej§ 51. Postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego2) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych3) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów  nieprzyjętych4) przyjmowanie wniosków od rodziców o sporządzenie uzasadnienia odmowy    przyjęcia dziecka do przedszkola5) sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola6) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego3. Listy o których mowa w §5 ust. 2 pkt 2,3 podaje się do publicznej wiadomości  poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów. Listy zawierają  imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia. 4. Dzień podania do publicznej wiadomości listy o której mowa w §5 ust. 2 pkt 3 jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.5. Listy o których mowa w §5 ust. 2 pkt 2,3 są publikowane nie dłużej niż do czasu upłynięcia terminów o których mowa w pkt. 7-11 harmonogramu rekrutacji.Rozdział VITryb odwoławczy§ 61. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, rodzic dziecka może wystąpić do komisji rekrutacyjnej  z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia  odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni  od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka z wnioskiem o którym mowa w § 7 ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia dziecka, w tym najniższą liczbę punktów , która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów , którą uzyskało dziecko  w postępowaniu rekrutacyjnym.3. Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni  od dnia otrzymania uzasadnienia. 4. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie  od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej  o którym mowa w  § 7  ust. 2 w terminie 7 dni  od dnia otrzymania odwołania.5. Na rozstrzygniecie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego. Wykaz załączników do regulaminu:1. Załącznik Nr 1 „Deklaracja o kontynuowaniu  wychowania  przedszkolnego          w Przedszkolu Samorządowym w Osiedlu Niewiadów”2. Załącznik Nr 2  ,,Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola”

Czytaj więcej...
Dzień Babci i Dziadka 2022

21.01.2022

Dzień Babci i Dziadka 2022

Babcia i Dziadek to bez wątpienia bardzo ważne osoby w naszym życiu. Dlatego ich święto to jeden z najpiękniejszych dni w roku, chociaż obchodzimy  je w styczniu, pełnym chłodnych, szarych dni. Te szczególne dni w kalendarzu kojarzone są z szacunkiem, ciepłem, dzieciństwem i podziękowaniami. Z tej okazji nasze przedszkolaki  w każdej grupie przygotowały specjalne występy, które ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju zostały nagrane i za pośrednictwem rodziców wysłane Dziadkom i Babciom. Naszym Babciom i DziadkomZ okazji dzisiejszego święta życzymy zdrowia, oraz wielu lat życia wśród kochającej rodziny.Dziękujemy za troskę, miłość i wsparcie jakie nam dajecie.Niech wnuczęta będą dla Was źródłem radości, miłości i powodem do dumy.Dziękujemy, że jesteście!Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji. 

Czytaj więcej...
Wigilii nadszedł czas

23.12.2021

Wigilii nadszedł czas...

Chociaż trudno w to uwierzyć, to znowu mamy Święta Bożego Narodzenia i kolejny rok chyli się ku końcowi. Z tej okazji dzieci z poszczególnych grup przygotowały przepiękne występy, których to nagrania wychowawczynie  Państwu wysłały. Tradycyjnie też podzieliliśmy się opłatkiem i w każdej grupie zasiedliśmy do wigilijnej wieczerzy. Oglądając fotorelację, przyjmijcie Państwo nasze serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, prawdziwie rodzinnych świąt i aby ten nadchodzący rok 2022 przyniósł spełnienie wszelkich marzeń. 

Czytaj więcej...
Mikołajki 2021

06.12.2021

Mikołajki 2021

6 grudnia 2021 roku odwiedził nas Św. Mikołaj, a to dowód na to, że w naszym przedszkolu są tylko grzeczne dzieci, bo wszystkie bez wyjątku dostały prezent od Św. Mikołaja. W dniu imienin Mikołaja nie mogło zabraknąć różnych ciekawych zadań do rozwiązania i dobrej zabawy. Dzieci złożyły też Mikołajowi życzenia, a w prezencie zaśpiewały piosenki i powiedziały wierszyki. Zresztą sami zobaczcie. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka