STATUT

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

1. Przedszkole Samorządowe w Osiedlu Niewiadów jest przedszkolem publicznym.

2. Siedziba przedszkola znajduje się w Osiedlu Niewiadów .

3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Ujazd z siedzibą w Ujeździe przy ulicy Plac Kościuszki 6.

4. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty w Łodzi – Dyrektor Delegatury w Piotrkowie Tryb.

5. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu: Przedszkole Samorządowe w Osiedlu Niewiadów.

6. Przedszkole używa pieczęci o treści:

Przedszkole Samorządowe w Osiedle Niewiadów

97-225 Ujazd

Osiedle Niewiadów 27

tel: 44/7192384

NIP: 773-22-34-712 Reg: 592132668

 

§ 2

1. Przedszkole posiada stronę internetową: www:przedszkoleniewiadow.przedszkolowo.pl

2. E-mail przedszkola: psn@ujazd.com.pl

 

§ 3

 

Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa bez bliższego określenia o:

1) przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Samorządowe w Osiedlu Niewiadów

2) statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów

3) nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego przedszkola,

4) rodzicach – należy przez to rozumieć prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

 

Rozdział 2

Cele i zadania przedszkola

 

§ 4

 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania zgodnie z oczekiwaniami rodziców wynikające w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

2. Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka

1) Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się , co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenia doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy , dobra i piękna.

2) W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

3.Zadania przedszkola to:

1) Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków

sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym

i poznawczym obszarze jego rozwoju

2) Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

3) Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

4) Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.

5) Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do

poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania,

z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

6) Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby

tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie

7) Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do

samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

8) Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji,

pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści

adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.

9) Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość

estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

10) Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczające dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

11) Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy

12) Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami,

uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

13) Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

14) Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.

15) Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.

16) Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy:

a) Dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

b) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w ust 3, pkt 16 litera „a” oraz jeżeli z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.

 

§ 5

 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez:

1) organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem indywidualnych wniosków rodziców, oraz predyspozycji rozwojowych dziecka,

2) dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego poprzez realizację programu lub programów wybranych przez nauczyciela a zatwierdzonych do realizacji przez dyrektora przedszkola

3) stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju aktywności,

4)indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej wobec dzieci niepełnosprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej specjalistycznej i lekarza – odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka.

2. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:

1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,

2) informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.

3. Na wniosek rodziców dziecka, nauczyciela, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

4. Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole, organizując tok edukacji przedszkolnej, umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej w aspekcie rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego.

 

§ 6

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

1) nauczyciel i personel przedszkola zapewniają bezpośrednią i stałą opiekę nad grupą dzieci w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola

2) personel przedszkola zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym

3) przedszkole stosuje w swoich działaniach obowiązkowe przepisy bhp i ppoż.

4) nauczyciele współpracują z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, zapewniając w miarę potrzeb konsultacje oraz organizując wczesne wspomaganie rozwoju.

2. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki, wypoczynku, a w szczególności:

1) sale przedszkolne posiadają właściwe oświetlenie, wentylację, ogrzewanie, odpowiednią powierzchnię użytkową

2) sprzęty posiadają atesty i certyfikaty

3) przedszkole posiada sprzęt i urządzenia ochrony przeciwpożarowej

4) w przedszkolu znajdują się apteczki wyposażone w niezbędne środki udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją dotyczącą jej udzielania

3. Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki zawodowe w danym czasie do momentu przekazania ich prawnym opiekunom osobom upoważnionym, a w czasie zajęć dodatkowych osoba prowadząca te zajęcia.

4. W grupach w sprawowaniu opieki nad dziećmi pomaga osoba zatrudniona na stanowisku pomocy nauczycielki.

5. Pomoc medyczna jest udzielana dzieciom za zgodą rodziców. W sytuacjach koniecznych, gdy nie można skontaktować się z rodzicami, korzysta się z usług pogotowia ratunkowego.

6. Pracownicy przedszkola są zobowiązani do udziału w szkoleniach z zakresu bhp, ppoż oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

7. W razie zaistnienia w przedszkolu wypadku tryb postępowania powypadkowego określony jest odrębnymi przepisami.

8. W celu zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa na drogach publicznych prowadzi się systematyczną pracę dotyczącą znajomości przepisów ruchu drogowego. Przedszkole stosuje różnorodne formy pracy kształtujące umiejętności poruszania się po drogach, współpracuje z instytucjami zajmującymi się zagadnieniami ruchu drogowego.

9. Przy wyjściu poza teren przedszkola zapewnia się opiekę jednego opiekuna dla grupy 15 dzieci.

10. Każde wyjście, wyjazd z dziećmi poza teren przedszkola odnotowuje się w zeszycie wyjść wraz z podpisem osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo.

11. Przedszkole może organizować wycieczki autokarowe i inne wyjazdy z uwzględnieniem obowiązujących przepisów w tym zakresie. Program wycieczki powinien być dostosowany do wieku, potrzeb i zainteresowań dzieci.

12. Udział dzieci w wycieczkach wymaga pisemnej zgody rodziców.

13. Zgodę na wycieczkę wydaje dyrektor na podstawie podpisanej karty wycieczki najpóźniej dzień przed wyjazdem dzieci.

14. Nauczyciel organizujący wycieczkę zobowiązany jest zgromadzić następującą dokumentację:

1) kartę wycieczki i listę uczestników ( imię i nazwisko, adres )

2) pisemną zgodę rodzica na wyjazd dziecka

15. Rodzice dzieci , które mają problemy w czasie poruszania się pojazdami mechanicznymi zobowiązani są do przedłożenia instruktażu dotyczącego sprawowania opieki.

16. Szczegółowe informacje dotyczące organizowania wycieczek zawarte są w regulaminie wycieczek przedszkolnych.

 

 

 

§ 7

 

1. Rodzice i osoby upoważnione przez rodziców, którzy przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola, są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i do domu.

2. Rodzice i osoby upoważnione przez rodziców zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe.

3. W godzinach od 6.30 do 8:00 zgodnie z arkuszem organizacyjnym pracy nauczycieli w danym roku szkolnym rodzice osobiście przyprowadzają dziecko do sali grupy I. Do sal znajdujących się na piętrze wprowadzane są dzieci przez pomoce nauczycielek. Tam dzieci przebywają w grupach łączonych. Od godz. 8.00 czynne są już wszystkie oddziały.

4. W godzinach od 7.00 do 8:00 przyjeżdżają do przedszkola dzieci autobusem szkolnym lub są przyprowadzane przez rodziców Z szatni zaprowadzane są przez pomoce nauczycielek do swojej sali lub do grup łączonych.

5. O godz. 8:00 dzieci rozchodzą się do swoich grup pod opieką nauczycielek. Od tej godziny rodzice doprowadzają dziecko do domofonu, tutaj odbiera je pomoc nauczycielki i wprowadza na piętro.

6. O godz. 8:30 zamykane są drzwi wejściowe.

7. Nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców lub osoby upoważnione na terenie przedszkola, np. przed wejściem do budynku, na ulicy, w szatni lub na terenie ogrodu. W takich sytuacjach pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci ponoszą rodzice lub osoby upoważnione.

8. Pomoce nauczycielek przejmujące dzieci pod opiekę od rodzica mają obowiązek zwrócenia uwagi czy dziecko nie wnosi na salę zabawek lub innych przedmiotów mogących stworzyć zagrożenie dla innych dzieci.

9. Dzieci mogą przynosić do przedszkola zabawki w piątki. Rodzaj zabawek jakie dzieci mogą wnieś na salę, co roku ustala z rodzicami wychowawczyni grupy.

10. W przedszkolu obowiązuje całkowity zakaz przynoszenia napojów i żywności.

11. Dziecko odbierane jest z przedszkola przez rodziców. Wydanie dziecka innym osobom może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia podpisanego przez rodziców, a składanego przy zapisie dziecka do przedszkola.

12. Rodzice mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie rodzice powinni złożyć nauczycielowi w formie pisemnej z wpisanym imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej. Osoba powinna mieć przy sobie dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Dla zachowania pełnego bezpieczeństwa nauczyciel jest zobowiązany do wylegitymowania osoby zgłoszonej do odbioru dziecka, jeśli jej nie zna.

13. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za życie i bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

14. Dziecko może być wydane na telefoniczną prośbę rodzica. Wtedy nauczycielka wykonuje telefon kontrolny do rodzica aby potwierdzić prośbę.

15. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. osoby pod wpływem alkoholu, agresywne zachowanie) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwo. Nauczyciel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica . Jeśli jest to niemożliwe nauczyciel przedszkola ma prawo wezwać policję.

16. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców będzie uwzględnione po przedstawieniu postanowienia lub wyroku sądu.

17. Odbiór dzieci następuje w godzinach od 13:00 do 16:00. Rodzic przez domofon prosi o sprowadzenie dziecka. Dziecko sprowadzane jest pod opieką pomocy nauczyciela i przekazywane rodzicowi.

18. Rozwożenie dzieci następuje od godz. 15:00 do 15:30. Pomoce nauczycielek pomagają dzieciom dojeżdżającym w ubieraniu się i wyprowadzają je do odpowiedniego autobusu.

19. Do godz. 15:00 dzieci przebywają na swoich salach. Następnie przechodzą według arkusza organizacyjnego do grup łączonych.

20. W miesiącach, gdy dzieci częściej przebywają w ogrodzie przedszkolnym, nauczyciel wymaga od rodzica i dziecka, aby fakt odebrania był zaakcentowany przez wyraźne pożegnanie u nauczycielki mającej je pod opieką.

21. Z chwilą odbioru dziecka przez rodzica lub osobę upoważnioną za życie i bezpieczeństwo dziecka odpowiadają te osoby.

22. Po odbiorze dziecka, w przypadku pozostania z dzieckiem na placu przedszkolnym, za jego bezpieczeństwo odpowiada rodzic.

23. W trakcie uroczystości organizowanych przez przedszkole, rodzice lub osoby upoważnione uczestniczące w uroczystościach sprawują opieką nad dzieckiem i odpowiadają za jego życie i bezpieczeństwo.

24. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godz. 16.00 nauczyciel niezwłocznie zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.

25. Gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub opiekunów prawnych nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola. Dyrektor przedszkola podejmuje decyzję o poinformowaniu komisariatu policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami dziecka. W przypadku braku możliwości powiadomienia dyrektora nauczyciel sam podejmuje decyzję o powiadomieniu policji.

 

 

 

 

 

§ 8

 

1. Przedszkole współdziała z rodziną poprzez wspomaganie jej w wychowaniu dzieci, a w szczególności:

1) Pełnienie funkcji doradczej i wspierającej działania wychowawcze rodziców

2) Organizowanie różnorodnych sytuacji wychowawczych zgodnie z programami pracy przedszkola

3) Pomaganie w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, podjęcie wczesnej interwencji specjalistycznej

4) Informowanie na bieżąco o postępach i problemach dziecka

5) Stwarzanie rodzicom możliwości rozwijania własnych umiejętności wychowawczych

6) Upowszechnienie wiedzy o prawach dziecka

7) Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych, przeciwdziałanie patologii rodzinnej

2. Przedszkole utrzymuje kontakt z rodzicami w formach:

1) Zebrań

a) ogólnych z rodzicami organizowanych nie rzadziej niż 2 razy do roku

b) ogólnych z rodzicami i zaproszonymi specjalistami

c) grupowych z rodzicami nie rzadziej niż 2 razy do roku

2) Pisemnych informacji o postępach i zachowaniu dziecka

3) Indywidualnych konsultacji

4) Kącików grupowych dla rodziców

5) Zajęć otwartych

6) Pikników

7) Rajdów

8) Innych spotkań wynikających z planu pracy przedszkola

1. Miejscem kontaktów rodziców z nauczycielkami danej grupy jest przedszkole.

2. Kontakty indywidualne rodziców z nauczycielami odbywają się po uprzednim uzgodnieniu terminu.

3. W żadnym przypadku nauczyciel nie udziela informacji rodzicom w trakcie prowadzonych przez siebie zajęć.

4. Miejscem kontaktów nauczycieli i rodziców na terenie przedszkola jest salka logopedyczna, bądź sala grupowa. Niedopuszczalne jest przekazywanie informacji rodzicom w obecności innych nauczycieli, rodziców lub pozostałych pracowników przedszkola.

5. Miejscem kontaktów dyrektora i rodziców jest gabinet dyrektora.

6. Rodzice mają prawo do:

1) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z rocznego planu pracy przedszkola i planami miesięcznymi

2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,

3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i psychologa w rozpoznaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

4) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,

5) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo - Radę Rodziców

8. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

1) Przestrzeganie niniejszego statutu.

2) Respektowanie uchwał rady pedagogicznej.

3) Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę o ustalonej godzinie , zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

4) Odbieranie dziecka z przystanków autobusowych do których przywozi autobus szkolny.

5) Terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt i żywienie dziecka w przedszkolu.

6) Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych

 

9. Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny lub dyplom dyrektora.

 

Rozdział 3

Organy przedszkola i ich kompetencje

 

§ 9

 

1. Organami przedszkola są:

1) Dyrektor Przedszkola

2) Rada Pedagogiczna

3) Rada Rodziców

2. Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu.

1) placówką kieruje nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora na okres 5 lat szkolnych

2) dyrektora powołuje Wójt Gminy Ujazd

3. Dyrektor jest odpowiedzialny w szczególności za:

1) kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz

2) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola

3) prowadzenie i przygotowywanie zebrań rady pedagogicznej, pełnienie funkcji przewodniczącego rady

4) przed zakończeniem roku szkolnego przedstawianie radzie pedagogicznej wyników i wniosków ze sprawowanego w roku szkolnym nadzoru pedagogicznego.

5) wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:

a) organizowanie szkoleń i narad

b) motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego

6) może stworzyć za zgodą organu prowadzącego przedszkole dodatkowe stanowiska kierownicze w przedszkolu

7) odpowiada za wykonywanie obowiązku związanego z systemem informacji

oświatowej

8) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne

9) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach

10) przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu

11) realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących

12) wstrzymywania wykonywania uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i powiadamianie o tym stosowne organy

13) planowanie i realizację planu finansowego przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami

14) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola

15) dysponowanie przyznanymi w budżecie gminy środkami finansowymi , przy czym przez dysponowanie środkami finansowymi rozumie się dysponowanie rachunkiem bankowym, zawieranie umów lub zlecenie wykonawstwa prac niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostki

16) współpracę z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi

17) kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola

18) przyznawanie nagród, udzielania kar pracownikom

19) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodne z przepisami bhp, kodeksem pracy i ppoż.

20) stwarzanie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju

21)koordynowanie współpracy organów przedszkola, zapewnienie im swobodę działania zgodnie z prawem oraz wymianę informacji między nimi

22) współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników

23) właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji z działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją

24) współpracę z radą pedagogiczną i radą rodziców

25) gospodarowaniem majątkiem przedszkola i dbanie o powierzone mienie

26) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych

27) zorganizowanie procesu ewaluacji wewnętrznej i wykorzystanie jej wyników do podejmowania działań mających na celu poprawę pracy przedszkola

28) opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, który zawierać będzie min: cele, przedmiot oraz harmonogram ewaluacji wewnętrznej, tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania prawa, tematykę szkoleń i narad dla nauczycieli, monitoring wybranych obszarów pracy przedszkola

29) sprawowanie kontroli zarządczej dla zapewnienia realizacji celów i zadań przedszkola w sposób zgodny i spójny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy

30) realizację zadań wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

31) dopuszczanie do użytku programów wychowania przedszkolnego

32) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych

33) stwarzanie warunków do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i

innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub

rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej,

opiekuńczej i innowacyjnej przedszkola

34) organizowanie procesu rekrutacji do przedszkola w oparciu o odrębne przepisy

35) wykonywanie uchwał Rady Gminy Ujazd w zakresie działalności przedszkola

4. Dyrektor przedszkola w drodze decyzji może skreślić dziecko z listy przedszkolaków w przypadkach określonych w statucie przedszkola. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej.

§ 10

 

1. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

4. Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

5. Zebrania rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku przedszkolnego, w każdym semestrze, , po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.

6. Inicjatorem zebrań rady pedagogicznej może być:

1) dyrektor

2) 1/3 członków rady pedagogicznej

3) organ prowadzący

4) organ sprawujący nadzór pedagogiczny

7. W zebraniu rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

8. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

9. Dyrektor przedszkola przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola.

10. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

11. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.

12. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

13. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy w szczególności:

1) zatwierdzanie planów pracy przedszkola i organizacji pracy przedszkola

2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu, po zaopiniowaniu ich przez radę rodziców

3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola

4) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola

5) ustalenie sposobów wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy przedszkola

14. Do kompetencji opiniujących rady pedagogicznej należy w szczególności

1) opiniowanie organizacji pracy przedszkola w tym tygodniowy rozkład zajęć

dydaktyczno-wychowawczych ramowego rozkładu dnia poszczególnych oddziałów, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci

2) opiniowanie projektu planu finansowego przedszkola

3) opiniowanie wniosku dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień

4) opiniowanie propozycji dyrektora w sprawach przydziału dodatkowych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego

5) opiniowanie na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz organu prowadzącego, pracę dyrektora

15. Pozostałe kompetencje rady pedagogicznej:

1) przygotowuje projekt statutu albo jego zmian i uchwala go

2) może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego

3) wyłania dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola

4) rozpatruje skierowane do niej wnioski rady rodziców

16. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonywanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

 

§ 11

 

1. Rada rodziców Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów jest społecznym organem przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

2. Szczegółowe zasady, tryb działania rady rodziców określa jej regulamin.

3. W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach podczas zebrania rodziców dzieci danego oddziału.

4. Rada rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych przedszkoli, szkół i placówek i ustalać zasady i zakres współpracy

5. Do kompetencji rady rodziców należy:

1) występowanie do organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego oraz organów przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich prac przedszkola 2) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł i wydatkowanie ich zgodnie z regulaminem

3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania przedszkola

4) opiniowanie pracy nauczycieli odbywających staż na wyższy stopień awansu zawodowego

5) wnioskowanie do dyrektora o dokonanie oceny pracy nauczyciela

6) delegowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniających kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola

7) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola

6. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności rady rodziców.

 

§ 12

 

1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

2. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki, uwzględniając kompetencje tych organów.

 

 

Rozdział 4

Organizacja pracy przedszkola

 

§ 13

 

1. Organizacja przedszkola dostosowana jest do:

1) liczby dzieci zgłoszonych i przyjętych na dany rok szkolny , co warunkuje liczbę oddziałów, rodzaj i czas ich pracy.

2) wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranych na jej podstawie programów wychowania przedszkolnego

3) wniosków rodziców określających zapotrzebowanie na rodzaj zajęć dodatkowych prowadzonych przez przedszkole.

 

§ 14

 

1. Podstawą jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.

2. Dyrektor przedszkola przydziela jednego lub dwóch nauczycieli do opieki nad dziećmi w jednym oddziale.

3. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu

4. Liczba dzieci w oddziale nie przekracza 25.

5. Przedszkole jest placówką 5 - oddziałową.

6. Liczba oddziałów zbliżonych wiekowo w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych placówki może ulegać zmianie.

7. Do realizacji zadań i celów statutowych przedszkole wykorzystuje:

1) 5 sal zajęć wraz z niezbędnym wyposażeniem do nauczania, wychowania i opieki

2) salkę do zajęć specjalistycznych (logopedia, rewalidacja,psycholog)

3) pomieszczenia administracyjne i gospodarcze

4) pomieszczenia kuchni

5) pomieszczenia sanitarno-higieniczne i szatnie

6) plac zabaw

 

8. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych.

9. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

10. W arkuszu organizacyjnym przedszkola zamieszcza się w szczególności:

1) liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów

2) liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych

3) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący

4) informacje o awansie zawodowym nauczycieli

11. Organizację stałych , obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych określa ramowy rozkład dnia ustalany przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny dziecka, dostosowany do oczekiwań rodziców.

12. Ramowy rozkład dnia obejmuje:

1) dzienny czas pracy poszczególnych oddziałów

2) pory posiłków

3) godziny zajęć podczas których nauczyciele realizują treści z wybranego programu

4) godziny przeznaczone na zabawę dowolną

5) godziny przebywania dzieci na powietrzu

6) godziny przeznaczone na indywidualną pracę z dziećmi

7) godziny zajęć dodatkowych

13. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

14. Rozkład dnia w miarę potrzeb może być zmieniony w ciągu dnia.

 

§ 15

 

1. Praca wychowawczo – dydaktyczno - opiekuńcza prowadzona jest w przedszkolu w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora programy wychowania przedszkolnego.

2. Godziny realizacji podstawy programowej trwają od 8:00 do 13:00.

3. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

4. Czas trwania zajęć wychowawczo – dydaktycznych z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci .

5. Każdy wychowawca grupy na dany miesiąc opracowuje zgodnie z wybranym programem plan pracy zawierający tematykę kompleksową szczegółowe zadania, sposób ich realizacji i przewidywane efekty.

6. Przedszkole organizuje następujące zajęcia dodatkowe:

1) religia

2) logopedia

3) rytmika

7. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.

8. Zajęcia dodatkowe: nauka religii i rytmika odbywają się na salach poszczególnych grup. Zajęcia z terapii logopedycznej w salce logopedycznej.

9. Zajęcia dodatkowe w całości finansowane są przez organ prowadzący.

10. Sposób dokumentowania zajęć w przedszkolu określają odrębne przepisy

 

§ 16

.

1. W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia:

1) rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i głębokim na zasadach określonych w odrębnych przepisach

2) zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju

3) zajęcia rewalidacji indywidualnej

4) zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające zainteresowania

2. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia.

3. Organizacja oraz prowadzenie zajęć wymienionych w § 16 ust.1 odbywać się będzie na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 17

 

1. Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.

2. Dzienny czas pracy przedszkola wynosi 9,5 godziny od godz.6:30 do godz. 16:00.

3. Przerwa wakacyjna ustalana jest w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia każdego roku.

4. Przerwy w pracy przedszkola wykorzystywane są na prowadzenie prac modernizacyjnych, remontowych, porządkowo-gospodarczych oraz na pracownicze urlopy wypoczynkowe.

5. Przedszkole może pełnić dyżur wakacyjny, którego termin podaje się do publicznej wiadomości w miesiącu czerwcu.

6. W okresie dyżuru wakacyjnego przyjmuje się dzieci z Przedszkola Samorządowego w Ujeździe na podstawie Regulaminu rekrutacji na dyżur wakacyjny.

 

 

§ 18

 

1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie 5-cio godzinnego pobytu dziecka w przedszkolu tj. od godz. 8:00 do godz.13:00.

2. Wysokość opłaty za świadczenia z zakresu wychowania i nauczania wykraczające poza 5-cio godzinny pobyt dziecka w przedszkolu wynosi 1,00 zł. za każdą rozpoczętą godzinę. Na wniosek rodzica opłata ta zostaje zmniejszona o 50% na drugie i kolejne dziecko uczęszczające do przedszkola. Z opłaty tej zwolnione są dzieci 6 – cio letnie realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

3. Dzieci uczęszczające do przedszkola mogą korzystać z następujących posiłków:

1) śniadanie i obiad

2) obiad i podwieczorek

3) śniadanie, obiad i podwieczorek

4. Rodzice lub opiekunowie dzieci uczęszczających do przedszkola ponoszą w całości koszty wyżywienia w przedszkolu. Przez koszty wyżywienia w przedszkolu rozumie się rzeczywiste koszty surowców niezbędnych do przygotowania posiłków.

5. Dzienną stawkę żywieniową ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z Wójtem Gminy Ujazd.

6. Z usług żywieniowych przedszkola ( obiad) mogą korzystać nauczyciele przedszkola. Nauczyciele ponoszą w całości koszty przygotowania i koszty surowców niezbędnych do przygotowania obiadu .

7. Przedszkole współdziała z GOPS -em w Ujeździe w zakresie refundacji kosztów posiłków dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

8. Dyrektor może wskazać do refundacji kosztów posiłków dzieci, które nie spełniają kryteriów ustawowych, a potrzebują takiego wsparcia.

9. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu i opłaty za żywienie pobierane są z dołu do 10 dnia każdego miesiąca.

10. Wychowankowie przedszkola mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków za zgoda rodziców.

11. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice w miesiącu wrześniu.

12. Rodzice mają możliwość wyboru ubezpieczyciela spośród firm, które zgłoszą się do przedszkola w sierpniu.

 

 

Rozdział 5

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 

§ 19

 

1. W przedszkolu zatrudnia się dyrektora, nauczycieli oraz pracowników obsługi, będących pracownikami samorządowymi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników niepedagogicznych przedszkola określają przepisy zawarte w ustawie o pracownikach samorządowych oraz ustawa Kodeks pracy.

3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników niepedagogicznych przedszkola określają przepisy dotyczące pracowników samorządowych.

4. Wszyscy pracownicy placówki zobowiązani są do natychmiastowej reakcji na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci, stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa wychowanków.

5. Wszyscy pracownicy placówki muszą zwracać uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie przedszkola oraz zawiadomić dyrektora o fakcie przebywania osób postronnych.

6. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do zawiadomienia dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia wychowanków.

 

§ 20

 

1. W przedszkolu zatrudniani są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, nauczyciel wspomagający, logopeda, psycholog.

2. Nauczyciel przedszkola oraz specjaliści prowadzący zajęcia dodatkowe prowadzą pracę wychowawczo - dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiadają za jakość i wyniki tej pracy, szanują godność dziecka i respektują jego prawa.

3. Nauczyciel obowiązany jest:

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami placówki: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole

2) wspierać dziecko w jego rozwoju

3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego

4) kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka

5) dbać o kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów

4. Do zakresu zadań nauczycieli należy:

1) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość

2) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań

3) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji

4) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole ( diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej

4) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania

5) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów itp.

6) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną

7) planowanie własnego rozwoju zawodowego-systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego

8) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń

9) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci

10) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania i nauczania realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju

11) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami

12) realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących

13) czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja ich postanowień i uchwał

14) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym

15) realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki

16) nauczyciele wybierają program wychowania przedszkolnego , przedstawiają go do zaakceptowania przez dyrektora

17) przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, z uwzględnieniem potrzeb dziecka w tym potrzeby ruchu

18) poznanie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego

5. Nauczyciele przedszkola tworzą zespół, którego cele i zadania obejmują:

1) współpracę służącą uzgodnieniu sposobów realizacji programów wychowania przedszkolnego i korelowanie ich treści

2) wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów obserwacji dziecka oraz sposobów ewaluacji pracy dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej

3) organizowanie wewnątrzprzedszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli

4) współdziałanie w organizowaniu sal zajęć , kącików zainteresowań, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia

5) opiniowanie przygotowanych w przedszkolu autorskich programów wychowania przedszkolnego

 

§ 21

 

1. W przedszkolu może zostać zatrudniony nauczyciel wspomagający.

2. Nauczyciel wspomagający:

1) współorganizuje z nauczycielem grupy prace dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą wobec dziecka autystycznego. Jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo dziecka, które zostało powierzone jego opiece

2) cechuje go: sumienność i punktualność w wykonywaniu obowiązków, dbałość o należytą dyscyplinę pracy oraz ład i estetykę w miejscu pracy, taktowne i życzliwe zachowanie wobec dzieci, współpracowników rodziców, interesantów oraz właściwa kultura życia osobistego

3) bezpośrednim przełożonym nauczyciela wspomagającego jest dyrektor przedszkola

4) zobowiązany jest do wykonywania swoich obowiązków w czasie i miejscu określonym przez dyrektora przedszkola

5) nauczyciel współpracuje z nauczycielkami pracującymi w tym samym oddziale w organizowaniu opieki i wychowania dzieci, a także z pomocą nauczycielki dba o utrzymanie porządku w pomieszczeniach i należytej dyscypliny pracy

6) ma obowiązek działać w zakresie przewidzianym statutem przedszkola i Regulaminem Pracy Rady Pedagogicznej

 

§ 22

 

1. Do zadań psychologa w przedszkolu należy w szczególności :

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron każdego dziecka

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwój dzieci

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym dzieci

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych

7) udzielanie pomocy rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci

8) Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

2. Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dzieci

2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci

4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

3. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się

2) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym dzieci, we współpracy z rodzicami dzieci

4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

§ 23

 

 

1. Wszyscy nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienie godności zawodu nauczyciela lub pełnionym przez nauczycieli obowiązkom.

2. Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, wymierzane są nauczycielom kary porządkowe, zgodnie z Kodeksem Pracy

.

 

§ 24

 

1. W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą.

1) w miesiącu wrześniu organizowane jest zebranie organizacyjne, w trakcie którego dyrektor zapoznaje rodziców ze statutem przedszkola, planem pracy na dany rok szkolny, a nauczyciele z zestawami programów wychowania przedszkolnego poszczególnych oddziałów przedszkolnych

2) w miesiącu listopadzie rodzice zapoznawani są z wynikami obserwacji i diagnozy wstępnej dzieci w formie pisemnej informacji, zawierającej opis aktualnego poziomu rozwoju i propozycji działań wspomagających

3) w miesiącu kwietniu rodzice dzieci realizujących roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego uzyskują pisemną informację, o poziomie gotowości szkolnej dziecka i decydują o przekazaniu jej szkole, w której dziecko rozpocznie naukę

2. W sprawach wychowania i nauczania dzieci, nauczyciele:

1) Systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu, zapoznają rodziców z podstawa programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do procesu nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności w niej określonych

2) Informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają je do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie one natrafiają

3) Zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola np. wspólnie organizują wydarzenia w których biorą udział dzieci

4) Organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną i inną specjalistyczną

3. Nauczyciele planują i prowadzą pracę wychowawczo-dydaktyczną w powierzonym oddziale przedszkolnym i odpowiadają za jej jakość.

4. Nauczyciel przygotowuje na piśmie :

1) plany pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej oddziału z wyprzedzeniem miesięcznym

2) dokumentację zachowania i rozwoju dzieci oraz przyrostu umiejętności

3) sprawozdania z realizacji zadań opiekuńczo-dydaktycznych dwa razy w roku szkolnym

4) scenariusze zajęć dla potrzeb zajęć otwartych i koleżeńskich

5. Nauczyciel prowadzi i dokumentuje obserwację pedagogiczną dzieci, mając na celu poznanie i zabezpieczenie ich potrzeb rozwojowych poprzez:

1) wywiad z rodzicem i dzieckiem

2) karty pracy indywidualnej

3) kartę obserwacji rozwoju dziecka , diagnozę dziecka realizującego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego

 

 

§ 25

 

1. Nauczyciel ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony: dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

2. Nauczyciele współpracują min z :

1) Publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Tomaszowie Maz.

2) Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ujeździe

3) Sądem Rejonowym w Tomaszowie Maz.

 

§ 26

 

1. W przedszkolu zatrudnia się następujących pracowników samorządowych:

1) intendentka

2) kucharka

3) pomoce kucharki

4) pomoce nauczycielek

2. Zadaniami pracowników samorządowych jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola, zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, a także utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

3. Szczegółowe zakresy obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola.

 

 

Rozdział 6

Wychowankowie przedszkola

 

§ 27

 

1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 7 lat.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

4. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego kontynuuje przygotowanie przedszkolne.

5. Dziecko w wieku 6 lat ma obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

6. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

1) właściwego zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo -dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej

2) bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, ochrony i poszanowania jego godności osobistej, życzliwego i podmiotowego traktowania

3) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia przedszkolnego, religijnego oraz światopoglądu jeśli nie narusza tym dobra innych ludzi

4) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu

5) pomocy w przypadku trudności rozwojowych

6) akceptacji takim jakie jest

7) spokoju i samotności jeśli tego potrzebuje

8) partnerskiej rozmowy na każdy temat

9) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy

10) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy

11) wypoczynku jeśli jest zmęczone

12) zdrowego jedzenia i picia, gdy jest głodny i spragniony

13) poszanowania własności

7. W przypadku notorycznego lekceważenia praw wychowanków lub szczególnego wykroczenia przeciwko nim pracowników przedszkola, dziecko osobiście lub poprzez rodziców zgłasza ten fakt wychowawcy lub dyrektorowi przedszkola.

8. Wychowanek przedszkola ma obowiązek przestrzegania umów społecznych obowiązujących w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących:

1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i w życiu przedszkola na miarę własnych możliwości

2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do rówieśników, nauczycieli i innych pracowników przedszkola

3) odpowiedzialności za własne zdrowie, życie i higienę

4) dbania o własne dobro, ład i porządek w przedszkolu

 

§ 28

 

1. Rada pedagogiczna przedszkola może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia dziecka z listy przedszkolaków w następujących przypadkach:

1) braku pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka w przedszkolu obejmującej co najmniej 30 dni

2) stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci oraz braku współpracy z rodzicami, mimo zastosowania przyjętego w przedszkolu trybu postępowania

2. Przyjęty w przedszkolu tryb postępowania z dzieckiem często stwarzającym sytuacje zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci jest następujący:

1) indywidualna terapia prowadzona przez nauczyciela i specjalistę z dzieckiem w formie zajęć indywidualnych i grupowych

2) konsultacje z rodzicami i terapia rodzinna

3) konsultacje i terapia w specjalistycznych instytucjach

4) rozmowy z dyrektorem

3. Skreślenie dziecka z listy przyjętych wychowanków w wymienionych przypadkach dokonuje dyrektor stosując następującą procedurę:

1) wysłanie do rodziców lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu zapisów statutu za potwierdzeniem odbioru,

2) ustalenie sytuacji dziecka i rodziny, rozmowa-negocjacje dyrektora, psychologa z rodzicami

3) zasięgnięcie w sytuacji problemowej opinii odpowiednich instytucji zewnętrznych

4) przedstawienie członkom rady pedagogicznej sytuacji nieprzestrzegania zapisów statutu i powtarzających się uchybień ze strony rodziców dziecka

5) podjecie uchwały przez radę pedagogiczną w sprawie skreślenia z listy wychowanków

6) rozwiązanie umowy cywilno-prawnej o świadczenie usług

4. Skreślenie dziecka z listy wychowanków następuje w drodze decyzji administracyjnej.

5. Rodzice mają prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków przedszkola w ciągu 14 dni od jej otrzymania do Wójta Gminy Ujazd.

 

 

§ 29

 

Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o Regulamin Rekrutacji zatwierdzony przez organ prowadzący.

 

Rozdział 7

Postanowienia końcowe

 

§ 30

 

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

3. Obsługę finansową przedszkola prowadzi Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd.

 

§ 31

 

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

2. Z treścią Statutu przedszkola można zapoznać się w sekretariacie oraz na stronie internetowej przedszkola.

3. Statut przedszkola lub jego nowelizację uchwala się na posiedzeniu rady pedagogicznej, odczytując zebranym pełny jego tekst. Członkowie rady pedagogicznej mają prawo wnoszenia poprawek do proponowanego tekstu statutu. Rada pedagogiczna głosuje nad nowelizacją statutu lub uchwala nowy statut.

4. Nowelizacja statutu obliguje dyrektora przedszkola do opracowania tekstu jednolitego statutu.

5. Tekst jednolity statutu wchodzi w życie z dniem uchwalenia tj. 23.11.2017r.

Aktualności

Spotkanie z cyklu Bezpieczna Gmina

23.02.2024

Bezpieczna Gmina

W czwartek 22 lutego 2024 nasze przedszkolaki wspólnie z starszymi kolegami z Szkoły Podstawowej w Osiedlu Niewiadów uczestniczyli w spotkaniu z cyklu Bezpieczna Gmina. W ramach tego spotkania zapoznali się z zasadami właściwej higieny jamy ustnej i tym, co się z zębami dzieje, gdy się o nie nie dba. Druga część spotkania dotyczyła bezpieczeństwa na drodze i w sieci, a prowadzona była przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim.

Czytaj więcej...
Ostatki 2024

14.02.2024

Ostatki 2024

Tegoroczne Ostatki w naszym przedszkolu świętowali z nami superbohaterowie, czarodzieje i czarodziejki, postaci z bajek, strażacy i policjanci, za których przebrały się nasz przedszkolaki. Emocjom, zabawie i tańcom nie było końca. Nie zabrakło ciekawych konkurencji, czy profesjonalnej sesji fotograficznej. A o nasze brzuszki i słodki poczęstunek zadbały Panie z Rady Rodziców. 

Czytaj więcej...
Rekrutacja 2024/2025

22.01.2024

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Drodzy Rodzice / Szanowni Państwo Z dniem 22 stycznia otwieramy procedurę rekrutacyjną na przyszły rok szkolny 2024/2025. Wnioski będą przyjmowane od 5 lutego 2024 r Bardzo prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem o rekrutacji i regulaminem, a zwłaszcza harmonogramem rekrutacji oraz złożenie stosownych dokumentów w nieprzekraczalnych terminach:  Zarządzenie w sprawie rekrutacji Regulamin rekrutacji 2024/2025Dokumenty dla dzieci kontynuujących naukę w przedszkolu do 2 lutego 2024                a) Deklarację o kontynuowaniu                 b) Upoważnienie do odbioru dziecka      4. Dokumenty dla dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola w terminie od 5 do 23 lutego 2024                a) Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola                b) Oświadczenie o pracy                  c) Deklaracja o czasie pobytu dziecka w przedszkolu                d) Upoważnienie do odbioru dzieci                 e) oraz oświadczenia, jeśli u Państwa występuje taka sytuacja                            - Oświadczenie o rodzeństwie uczęszczającym                             - Oświadczenie o pieczy zastępczej                             - Oświadczenie o niepełnosprawności                             - Oświadczenie o wielodzietności                             -  Oświadczenie o samotnym rodzicielstwie

Czytaj więcej...
WOŚP 2024

01.02.2024

Przedszkolaki dla WOŚP

W niedzielę 28 stycznia 2024 roku w hali Szkoły Podstawowej w Ujeździe, jak w całej Polsce i wielu innych miastach na świecie zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W tym roku wspólnie łapiemy oddech po pandemii, dlatego dochód z tej kwesty przeznaczony na będzie na doposażenie szpitali w sprzęt do rehabilitacji pocovidowej. Po prostu nie mogło nas tam zabraknąć. Na przedszkolnym stoisku można było nabyć słodkości, gadżety przygotowane przez rodziców naszych przedszkolaków. Występy naszych starszaków zostały nagrodzone gromkimi brawami. Ciocie pracujące w kuchni przygotowały pyszny tort na licytację. Do naszej WOŚPowej puszki trafiło 3333,75 zł.Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym rodzicom. A w szczególności  tym, którzy  przygotowali słodkości oraz opiekowali się naszym stoiskiem.  Bez Was byłoby to niemożliwe... 

Czytaj więcej...
Dzień Babci i Dziadka 2024

22.01.2024

Występy dla Babci i Dziadka

21 i 22 stycznia w kalendarzu przypada Dzień Babci i Dziadka. Z tej okazji przez cały tydzień przedszkolaki z różnych grup dla zaproszonych Babć i Dziadków przedstawiali Jasełka, nieco zmodyfikowane o wiersze i piosenki specjalnie z okazji ich święta. Było moc wzruszeń. Nie zabrakło również też tradycyjnych laurek i poczęstunku.

Czytaj więcej...
Jasełka w NuMed

09.01.2024

Przedszkolaki z dobrą nowiną w NuMed.

9 stycznia grupa starszaków Bąbelki ruszyła do Tomaszowa Mazowieckiego, by dla pacjentów tamtejszego Szpitala Onkologicznego NuMed wystawić Jasełka. Przedstawienie zostało entuzjastycznie przyjęte przed publiczność, czego ogromnie się cieszymy. 

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka