INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

 

Żaneta Bykowska-Winkiel


Adres korespondencyjny:


Przedszkole Samorządowe w Osiedlu Niewiadów


Osiedle Niewiadów 27,  97-225 Ujazd


Telefon kontaktowy: 692 846 784


E-mail: iod.psn@ujazd.com.pl


Załącznik Nr 13


do Polityki Bezpieczeństwa Informacji
i Ochrony Danych Osobowych
w Przedszkolu Samorządowym
w Osiedlu Niewiadów


 


INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


w Przedszkolu Samorządowym w Osiedlu Niewiadów


 


Szanowni Państwo,


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych - RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) informuję, iż:


1. Administratorem Pana/Pani/dziecka danych osobowych jest Przedszkole Samorządowe w Osiedlu Niewiadów reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą: 97-225 Ujazd, ul. Osiedle Niewiadów 27. Z Administratorem można się kontaktować w następujący sposób:


a) listownie: 97-225 Ujazd, Osiedle Niewiadów 27,


b) przez adres e-mailowy: psn@ujazd.com.pl,


c) telefonicznie pod numerem: (44) 7192384


2. Wyznaczono inspektora ochrony danych – Żanetę Bykowską-Winkiel, z którym może się Pan/Pani kontaktować pod numerem telefonu: 692 846 784 lub poprzez e-mail: iod.psn@ujazd.com.pl


3. Pana/Pani/ucznia dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, lit b, lit. c, lit. e, art. 9 ust. 2 lit. a i c RODO, w celu realizacji zadań Administratora określonych w przepisach prawa, w tym między innymi
w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.), w ustawie
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.), w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379, z późn. zm.), w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1170 z późn. zm.), a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów.


4. Odbiorcami Pana/Pani/ucznia danych osobowych mogą być podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.


5. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich.


6. Pana/Pani/ucznia dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów przetwarzania, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami kancelaryjno-archiwalnymi. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (w tym w postępowaniach windykacyjnych) dane będą mogły być przetwarzane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie
z przepisami kodeksu cywilnego. Jeśli wyrazicie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów np. rozpowszechniania wizerunku, konkursu i w wielu innych wypadkach, kiedy o tą zgodę poprosi Przedszkole Samorządowe wówczas będą one przetwarzane do czasu odwołania zgody.


7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od Administratora:


a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (zgodnie z zapisani art. 15 RODO),


b) sprostowania (poprawiania) swoich danych (zgodnie z art. 16 RODO),


c) usunięcia danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO),


d) ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO),


e) przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO),


f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z art. 21 RODO).


8. W przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Panu/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Poza tym przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres:
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe, wówczas gdy wynika z przepisów prawa,
w pozostałych przypadkach jest dobrowolne.


10. Pana/Pani dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


 


 


                                                               Dyrektor Przedszkola Anna Żak ………………………………………

         (Podpis Administratora)

Aktualności

Spotkanie z cyklu Bezpieczna Gmina

23.02.2024

Bezpieczna Gmina

W czwartek 22 lutego 2024 nasze przedszkolaki wspólnie z starszymi kolegami z Szkoły Podstawowej w Osiedlu Niewiadów uczestniczyli w spotkaniu z cyklu Bezpieczna Gmina. W ramach tego spotkania zapoznali się z zasadami właściwej higieny jamy ustnej i tym, co się z zębami dzieje, gdy się o nie nie dba. Druga część spotkania dotyczyła bezpieczeństwa na drodze i w sieci, a prowadzona była przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim.

Czytaj więcej...
Ostatki 2024

14.02.2024

Ostatki 2024

Tegoroczne Ostatki w naszym przedszkolu świętowali z nami superbohaterowie, czarodzieje i czarodziejki, postaci z bajek, strażacy i policjanci, za których przebrały się nasz przedszkolaki. Emocjom, zabawie i tańcom nie było końca. Nie zabrakło ciekawych konkurencji, czy profesjonalnej sesji fotograficznej. A o nasze brzuszki i słodki poczęstunek zadbały Panie z Rady Rodziców. 

Czytaj więcej...
Rekrutacja 2024/2025

22.01.2024

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Drodzy Rodzice / Szanowni Państwo Z dniem 22 stycznia otwieramy procedurę rekrutacyjną na przyszły rok szkolny 2024/2025. Wnioski będą przyjmowane od 5 lutego 2024 r Bardzo prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem o rekrutacji i regulaminem, a zwłaszcza harmonogramem rekrutacji oraz złożenie stosownych dokumentów w nieprzekraczalnych terminach:  Zarządzenie w sprawie rekrutacji Regulamin rekrutacji 2024/2025Dokumenty dla dzieci kontynuujących naukę w przedszkolu do 2 lutego 2024                a) Deklarację o kontynuowaniu                 b) Upoważnienie do odbioru dziecka      4. Dokumenty dla dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola w terminie od 5 do 23 lutego 2024                a) Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola                b) Oświadczenie o pracy                  c) Deklaracja o czasie pobytu dziecka w przedszkolu                d) Upoważnienie do odbioru dzieci                 e) oraz oświadczenia, jeśli u Państwa występuje taka sytuacja                            - Oświadczenie o rodzeństwie uczęszczającym                             - Oświadczenie o pieczy zastępczej                             - Oświadczenie o niepełnosprawności                             - Oświadczenie o wielodzietności                             -  Oświadczenie o samotnym rodzicielstwie

Czytaj więcej...
WOŚP 2024

01.02.2024

Przedszkolaki dla WOŚP

W niedzielę 28 stycznia 2024 roku w hali Szkoły Podstawowej w Ujeździe, jak w całej Polsce i wielu innych miastach na świecie zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W tym roku wspólnie łapiemy oddech po pandemii, dlatego dochód z tej kwesty przeznaczony na będzie na doposażenie szpitali w sprzęt do rehabilitacji pocovidowej. Po prostu nie mogło nas tam zabraknąć. Na przedszkolnym stoisku można było nabyć słodkości, gadżety przygotowane przez rodziców naszych przedszkolaków. Występy naszych starszaków zostały nagrodzone gromkimi brawami. Ciocie pracujące w kuchni przygotowały pyszny tort na licytację. Do naszej WOŚPowej puszki trafiło 3333,75 zł.Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym rodzicom. A w szczególności  tym, którzy  przygotowali słodkości oraz opiekowali się naszym stoiskiem.  Bez Was byłoby to niemożliwe... 

Czytaj więcej...
Dzień Babci i Dziadka 2024

22.01.2024

Występy dla Babci i Dziadka

21 i 22 stycznia w kalendarzu przypada Dzień Babci i Dziadka. Z tej okazji przez cały tydzień przedszkolaki z różnych grup dla zaproszonych Babć i Dziadków przedstawiali Jasełka, nieco zmodyfikowane o wiersze i piosenki specjalnie z okazji ich święta. Było moc wzruszeń. Nie zabrakło również też tradycyjnych laurek i poczęstunku.

Czytaj więcej...
Jasełka w NuMed

09.01.2024

Przedszkolaki z dobrą nowiną w NuMed.

9 stycznia grupa starszaków Bąbelki ruszyła do Tomaszowa Mazowieckiego, by dla pacjentów tamtejszego Szpitala Onkologicznego NuMed wystawić Jasełka. Przedstawienie zostało entuzjastycznie przyjęte przed publiczność, czego ogromnie się cieszymy. 

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka