Poranek Muzyczny Kwiecień

13.04.2022

Wiosenne przebudzenie - poranek muzyczny.

W środę 12 kwietnia 2022 roku jak co miesiąc odbył się poranek muzyczny. Zaproszeni goście zaprazentowali nam następujące instrumenty: flet poprzecznym i flet piccollo oraz pianino (keyboard) grając nam przepiękne wiosenne melodie, zarówno te klasyczne, jak i całkiem współczesne. 

Aktualności

Poranek Muzyczny Luty

09.02.2022

Tańczymy w karnawale - poranek muzyczny.

    W środę 9 lutego 2022 roku w naszym przedszkolu odbył się poranek muzyczny pod tytułem "Tańczymy w karnawale". Dzieci miały okazję poznać na żywo akordeon, na którym nie którzy nawet próbowali grać... Zobaczcie fotorelację. 

Czytaj więcej...
Rekrutacja 2022/2023

24.01.2022

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023.

Drodzy rodzice!Informujemy, że z dniem 26 stycznia 2022r. rozpoczynamy procedurę rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów i Ujeździe  ( na rok szkolny 2022/2023). Bardzo proszę o dokładne zapoznanie się z regulaminem rekrutacji , szczególnie z terminami poszczególnych czynności . Poniżej zamieszczone są dokumenty, które należy wypełnić i dostarczyć do wybranego przedszkola w terminach określonych w regulaminie rekrutacji. Wypełnione dokumenty prosimy włożyć do skrzynki pocztowej znajdującej się przy wejściu bocznym do przedszkola w Ujeździe, przy bramie wejściowej przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów . Rodzice, którzy chcą aby ich dziecko nadal kontynuowało wychowanie przedszkolne wypełniają następujące dokumenty i składają je w terminie od 26 stycznia 2022r. do 4 lutego 2022r. 

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka ( jeśli taka sytuacja ma miejsce) Dokumenty do pobrania znajdują się w odrębnych plikach!!!!  

Czytaj więcej...

24.01.2022

Regulamin rekrutacji 2022/2023

Załącznik do Zarządzenia Nr 3 /2022 Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadówz dnia 24.01.2022 r. w sprawie  wprowadzeniaRegulaminu Rekrutacjido Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadówna rok szkolny 2022/2023Regulamin rekrutacjido Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadówna rok szkolny 2022/2023Podstawa prawna: 1. Art. 131, art. 153 ust. 2, art. 154 ust.1pkt1, art. 154 ust 3, art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia  - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148, poz.1680, poz.1681, poz.2197, poz. 2248)2. Zarządzenie Nr 13/2022 Wójta Gminy Ujazd z dnia 14 stycznia 2022r. Rozdział ITok postępowania rekrutacyjnego§ 11. Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje: 1) określenie liczby miejsc organizacyjnych w przedszkolu2) ogłoszenie o rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów3) składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 4) przyjmowanie ,,Wniosków o przyjęcie do Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów na rok szkolny 2022/2023”.5) ustalenie składu, terminu i miejsca posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej6) podanie do publicznej wiadomości listę dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów na rok szkolny 2022/2023.7) podanie do publicznej wiadomości listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów na rok szkolny 2022/20238) rozpatrywanie ewentualnych odwołań rodziców od decyzji Komisji Rekrutacyjnej. 9) zawarcie umów z rodzicami na świadczenie usług2. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności., ogłaszając rekrutację w następujących formach: 1) na tablicy ogłoszeń dla rodziców2) na stronie internetowej Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów 3) na stronie internetowej Urzędu Gminy w Ujeździe3. Ogłoszenie zawiera harmonogram naboru dzieci do Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów na rok szkolny 2022/20234. ,, Regulamin rekrutacji” jest dostępny na tablicy ogłoszeń dla rodziców oraz na stronie internetowej Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów. Rozdział IIZasady postępowania rekrutacyjnego§ 2 1. Do przedszkola na rok szkolny 2022/2023 przyjmowane są dzieci urodzone w latach 2016, 2017, 2018, 2019 r. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola mogą być przyjęte dzieci 2,5 letnie ( urodzone w miesiącach styczeń, luty, marzec 2020r.) jeżeli po przyjęciu dzieci z roczników wymienionych w § 2 ust.1 przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami.3. Dzieci urodzone w roku 2016 mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.4. Postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów odbywa się raz do roku. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się, jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.5. W przypadku zwolnienia się miejsca w trakcie roku szkolnego, dyrektor przedszkola decyduje o przyjęciu dziecka do przedszkola. 6. Rodzice dzieci, które nie chodziły do przedszkola zapisują dziecko na rok szkolny 2022/2023 tj. od 1 września 2022 roku do 30 czerwca 2023r.7. Rodzice dzieci, które uczęszczają do Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów przed datą rozpoczęcia rekrutacji składają deklarację o kontynuowaniu  wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Osiedlu Niewiadów na roku szkolny 2022/2023.8. Rodzice dzieci przyjętych do Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów są zobowiązani do podpisania umowy o świadczenie usług do 30 czerwca 2022 r. Umowy zawierane są z dyrektorem przedszkola w sekretariacie przedszkola.9. Nie podpisanie umowy do 30 czerwca 2022 r. jest równoznaczne z rezygnacją z przedszkola.10. Dane osobowe dzieci zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Osiedlu Niewiadów.11. Dane dzieci nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.Rozdział IIIHarmonogram rekrutacji§ 3W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022        do Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów określa się następujące terminy: Lp. Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym1. Podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ujazd, na stronie internetowej: www.ujazd.bip.cc, na tablicach ogłoszeń w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ujazd harmonogramu rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2019/2020 24.01.2022r. 24.01.2022r.2. Podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ujazd, na stronie internetowej: www.ujazd.bip.cc, na tablicach ogłoszeń w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ujazd kryteriów branych pod uwagę podczas przeprowadzania pierwszego i drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria 24.01.2022r. 24.01.2022r.3. Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego ( w tym przedszkolu do którego dziecko uczęszcza)  w roku szkolnym 2020/2021 ( załącznik Nr 1) od 26.01.2022r.. do 04.02.2022r. Nie dotyczy4. Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym ( załącznik Nr 2) od 07.02.2022r.do 25.02.2022r. od. 01.07.2022r.do 12.07.2022r.5. Powołanie przez dyrektora przedszkola komisji rekrutacyjnej. 28.02.2022r. 15.07.2022r.6. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności potwierdzających dane zawarte w oświadczeniach. od 01.03.2022r.do 04.03.2022r. od 18.07.2022r.do 22.07.2022r.7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ujazd. 07.03.2022r. 25.07.2022r.8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ujazd. 07.03.2022r. 25.07.2022r.9. Składanie przez rodziców wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola od 07.03.2022r. do 15.03.2022r. od 26.07.2022r.do 01.08.2022r.10.  Przekazanie rodzicowi uzasadnienia komisji rekrutacyjnej odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola do 24.03.2022r. do 08.08.2022r.11. Składanie przez rodziców do dyrektora przedszkola odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia12. Rozpatrywanie przez dyrektora przedszkola odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania                                                                Rozdział IVKryteria przyjęć dzieci do przedszkola§ 41. Do Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze Gminy Ujazd.2. Dzieci zamieszkałe poza obszarem Gminy Ujazd mogą być przyjęte do Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nadal przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1 niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego  są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria.1) wielodzietność rodziny dziecka ( oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci)2) niepełnosprawność dziecka3) niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka4) niepełnosprawność obojga rodziców dziecka5) niepełnosprawność rodzeństwa dziecka6) samotne wychowywanie dziecka w rodzinie, objęcie dziecka pieczą zastępczą4. Kryteria o których mowa w ust. 3 mają jednakową wartość. 5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania  rekrutacyjnego  lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę dodatkowe kryteria, wraz z liczbą punktów stosowanych łącznie, uchwalone przez organ prowadzący Przedszkole Samorządowe w Osiedlu Niewiadów.Lp. Kryteria obowiązujące podczas drugiego etapupostępowania rekrutacyjnego zgodne zZarządzeniem Nr 13/2022 Wójta Gminy Ujazd z dnia 14.01.2022 Liczba punktów1. Oboje rodzice dziecka ( prawni opiekunowie) pracują lub wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą a) 5 godzin + 4 godziny 11 b) 5 godzin + 3 godziny 10 c) 5 godzin + 2 godziny 9 d) 5 godzin + 1 godzina 82. Jeden z rodziców dziecka ( prawny opiekun) pracuje lub wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą a) 5 godzin + 4 godziny 7 b) 5 godzin + 3 godziny 6 c) 5 godzin + 2 godziny 5 d) 5 godzin + 1 godzina 43. Oboje rodzice dziecka ( prawni opiekunowie) pracują lub wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno- prawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą a ich dziecko wymaga zapewnienia opieki w przedszkolu w wymiarze 5 godzin 34. Jeden z rodziców dziecka ( prawny opiekun) pracuje lub wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą , a jego dziecko wymaga zapewnienia opieki w przedszkolu w wymiarze 5 godzin 25. Rodzeństwo dziecka uczęszcza do przedszkola, do którego składany jest wniosek. 1Rozdział VTryb pracy Komisji Rekrutacyjnej§ 51. Postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego2) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych3) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów  nieprzyjętych4) przyjmowanie wniosków od rodziców o sporządzenie uzasadnienia odmowy    przyjęcia dziecka do przedszkola5) sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola6) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego3. Listy o których mowa w §5 ust. 2 pkt 2,3 podaje się do publicznej wiadomości  poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów. Listy zawierają  imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia. 4. Dzień podania do publicznej wiadomości listy o której mowa w §5 ust. 2 pkt 3 jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.5. Listy o których mowa w §5 ust. 2 pkt 2,3 są publikowane nie dłużej niż do czasu upłynięcia terminów o których mowa w pkt. 7-11 harmonogramu rekrutacji.Rozdział VITryb odwoławczy§ 61. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, rodzic dziecka może wystąpić do komisji rekrutacyjnej  z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia  odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni  od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka z wnioskiem o którym mowa w § 7 ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia dziecka, w tym najniższą liczbę punktów , która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów , którą uzyskało dziecko  w postępowaniu rekrutacyjnym.3. Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni  od dnia otrzymania uzasadnienia. 4. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie  od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej  o którym mowa w  § 7  ust. 2 w terminie 7 dni  od dnia otrzymania odwołania.5. Na rozstrzygniecie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego. Wykaz załączników do regulaminu:1. Załącznik Nr 1 „Deklaracja o kontynuowaniu  wychowania  przedszkolnego          w Przedszkolu Samorządowym w Osiedlu Niewiadów”2. Załącznik Nr 2  ,,Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola”

Czytaj więcej...
Dzień Babci i Dziadka 2022

21.01.2022

Dzień Babci i Dziadka 2022

Babcia i Dziadek to bez wątpienia bardzo ważne osoby w naszym życiu. Dlatego ich święto to jeden z najpiękniejszych dni w roku, chociaż obchodzimy  je w styczniu, pełnym chłodnych, szarych dni. Te szczególne dni w kalendarzu kojarzone są z szacunkiem, ciepłem, dzieciństwem i podziękowaniami. Z tej okazji nasze przedszkolaki  w każdej grupie przygotowały specjalne występy, które ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju zostały nagrane i za pośrednictwem rodziców wysłane Dziadkom i Babciom. Naszym Babciom i DziadkomZ okazji dzisiejszego święta życzymy zdrowia, oraz wielu lat życia wśród kochającej rodziny.Dziękujemy za troskę, miłość i wsparcie jakie nam dajecie.Niech wnuczęta będą dla Was źródłem radości, miłości i powodem do dumy.Dziękujemy, że jesteście!Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji. 

Czytaj więcej...
Wigilii nadszedł czas

23.12.2021

Wigilii nadszedł czas...

Chociaż trudno w to uwierzyć, to znowu mamy Święta Bożego Narodzenia i kolejny rok chyli się ku końcowi. Z tej okazji dzieci z poszczególnych grup przygotowały przepiękne występy, których to nagrania wychowawczynie  Państwu wysłały. Tradycyjnie też podzieliliśmy się opłatkiem i w każdej grupie zasiedliśmy do wigilijnej wieczerzy. Oglądając fotorelację, przyjmijcie Państwo nasze serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, prawdziwie rodzinnych świąt i aby ten nadchodzący rok 2022 przyniósł spełnienie wszelkich marzeń. 

Czytaj więcej...
Mikołajki 2021

06.12.2021

Mikołajki 2021

6 grudnia 2021 roku odwiedził nas Św. Mikołaj, a to dowód na to, że w naszym przedszkolu są tylko grzeczne dzieci, bo wszystkie bez wyjątku dostały prezent od Św. Mikołaja. W dniu imienin Mikołaja nie mogło zabraknąć różnych ciekawych zadań do rozwiązania i dobrej zabawy. Dzieci złożyły też Mikołajowi życzenia, a w prezencie zaśpiewały piosenki i powiedziały wierszyki. Zresztą sami zobaczcie. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka